Ľudia

Ľudmila Buzgová

Riaditeľka | Audit a uisťovacie služby

Ľudmila Buzgová

Ľudmila Buzgová má viac ako 23 rokov skúseností s auditom a účtovným poradenstvom. Je dlhoročnou členkou (fellow member) Asociácie autorizovaných účtovných znalcov (ACCA) so sídlom vo Veľkej Británii a držiteľkou licencie štatutárnej audítorky Slovenskej komory audítorov. Podieľala sa na niekoľkých projektoch transformácie finančných výkazov zostavených podľa slovenských účtovných štandardov na formát podľa Medzinárodných štandardov finančného výkazníctva („IFRS“), ako aj na medzinárodných a štatutárnych auditoch. Má skúsenosti s poskytovaním služieb veľkým slovenským a medzinárodným spoločnostiam pôsobiacim v rôznych oblastiach podnikania (energetické podniky, podniky v automobilovom priemysle, výrobné podniky, služby, finančné inštitúcie).

Ľudmila Buzgová