Ľudia

Martin Holomáň

Senior manažér | Riadenie rizík

Martin Holomáň

Martin Holomáň má 8-ročné skúsenosti v oblasti riadenia rizík, poradenstva a vykonávania interných auditov v súlade so štandardmi IIA. Pred nástupom do spoločnosti Deloitte pracoval 3,5 roka ako interný audítor (6 mesiacov ako vedúci oddelenia) a 2,5 roka ako zástupca riaditeľa Pôdohospodárskej platobnej agentúry, ktorá zabezpečuje administratívnu činnosť pri poskytovaní finančnej podpory z fondov EÚ a štátneho rozpočtu pre sektor poľnohospodárstva a na rozvoj vidieka. Okrem toho získal medzinárodné skúsenosti ako konzultant v twinningových projektoch pre kandidátske a asociované krajiny v oblasti budovania kapacít platobných agentúr a kontrolných systémov.

Martin Holomáň