Riešenia

Investičná pomoc

Vypracovanie žiadosti o investičnú pomoc (stimuly)

Investičná pomoc môže byť poskytnutá až do výšky 35% z oprávnených nákladov (v prípade malých podnikov sa maximálna intenzita pomoci zvyšuje až na 55%).

Cieľom investičnej pomoci je stimulovať investičné aktivity v menej rozvinutých regiónoch Slovenska, ako aj investície v sektoroch s vyššou pridanou hodnotou. Prostredníctvom tejto schémy je možné podporiť priemyselné investície, investície do centier podnikového vývoja a centier zdieľaných služieb. Oprávnené sú projekty vo všetkých regiónoch SR s výnimkou Bratislavského kraja.

Udelenie investičnej pomoci podlieha schvaľovaciemu konaniu, ktoré možno považovať za náročné z administratívnej aj časovej stránky (každý projekt musí napríklad schvaľovať vláda SR).

Spoločnosť Deloitte asistovala pri príprave desiatok úspešných žiadostí o investičnú pomoc. V prípravnej fáze posudzujeme špecifiká a pozitíva každého projektu, ktoré následne premietneme do dokumentácie projektu s cieľom zvýšiť pravdepodobnosť schválenia pomoci.

Vďaka našim viac ako 10-ročným praktickým skúsenostiam s prípravou žiadostí o investičnú pomoc je možné dosiahnuť výraznú časovú úsporu a minimalizovať náklady pre spoločnosť. Projekty vždy pripravujeme spôsobom, ktorý umožňuje ich následnú správnu realizáciu s určitou mierou flexibility.

Naše služby:

Deloitte poskytuje asistenciu v rámci celého procesu prípravy dokumentácie, schvaľovacieho procesu a následného reportovania schváleného projektu.

  • Predbežné posúdenie podporiteľnosti investície
  • Vypracovanie komplexnej dokumentácie (žiadosť o investičnú pomoc a súvisiace prílohy) 
  • Poradenstvo počas rokovaní s Ministerstvom hospodárstva SR
  • Vypracovanie akceptácie ponuky investičnej pomoci
  • Asistencia pri uzatváraní zmlúv s konkrétnymi poskytovateľmi pomoci
  • Vypracovanie reportingových správ po schválení investičnej pomoci
 
Dedikovaný tím v oblasti dotačného poradenstva:

Náš špecializovaný tím konzultantov v oblasti dotačného poradenstva má praktické skúsenosti s celým schvaľovacím procesom investičnej pomoci a následného vykazovania úspešných projektov. Deloitte doteraz asistoval pri príprave desiatok úspešných žiadostí o investičnú pomoc, pričom za viac ako 10-ročné obdobie máme takmer stopercentnú úspešnosť. K našim klientom patria spoločnosti z rôznych sektorov (napr. automobilový priemysel, elektrotechnický priemysel či technologické centrá).

Spojte sa s našimi expertami

Martin Rybár

Martin Rybár

Partner | Dane

Martin Rybár má viac ako 15-ročnú prax na oddelení daní v spoločnosti Deloitte. Okrem toho počas dvoch rokov zastával funkciu riaditeľa Sekcie priamych zahraničných investícií v agentúre SARIO. M. Ryb... Viac