Podpora pri žiadosti o vládne stimuly

Aby spoločnosť mohla využiť granty, úvery a stimuly, musí tomuto cieľu venovať určitý čas a úsilie. Tímy spoločnosti Deloitte pôsobiace v oblasti výskumu a vývoja a vládnych stimulov majú rozsiahle praktické skúsenosti s prípravou, prerokúvaním a odsúhlasením takýchto žiadostí od počiatočných previerok realizovateľnosti až po záverečné predloženie dokumentov. Deloitte má okrem toho skúsenosti a možnosti pomôcť podnikom pri správe grantov, úverov a stimulov po realizácii projektu, ktorý získal podporu. Naše poznatky a skúsenosti v tejto špecializovanej oblasti zabezpečujú presvedčenie klientov, že sa zohľadnili a posúdili stimuly, ktoré môžu ovplyvniť náklady na ich podnikateľskú činnosť.