Audítorské a uisťovace služby

Naši audítori dôkladne poznajú účtovné a audítorské predpisy, pričom maximálnu pozornosť venujú charakteru podnikania a špecifickým rizikám, ktorým sú naši klienti vystavení. Audit vykonaný firmou Deloitte poskytuje nielen rešpektované uistenie o správnosti účtovnej závierky, ale aj množstvo odporúčaní pre vedenie firiem, ako ďalej zlepšiť finančné vykazovanie, kontrolný systém a riadenie rizík.

Naše služby:

Hlavná ponuka služieb:

• Štatutárny a medzinárodný audit

• Zostavenie finančných výkazov podľa medzinárodných štandardov     finančného výkazníctva (IFRS) alebo podľa postupov US GAAP (účtovné     štandardy platné v USA)

• Poradenstvo v oblasti štatutárnych aj Medzinárodných štandardov             finančného výkazníctva (IFRS) a US GAAP

• Previerky účtovných systémov, rizík a kontrolných opatrení

• Poradenstvo v oblasti dodržiavania zákona Sarbanes-Oxley (SOX)

• Účinné a praktické riešenia v oblasti finančného kontrolingu

• Poradenstvo pri optimalizácii procesov účtovania a finančného reportingu

• Poradenské služby v oblasti účtovníctva

• Zakladanie oddelení interného auditu

• Poradenstvo v oblasti regulačných požiadaviek

• Poradenstvo a audit pri verejných emisiách akcií a dlhopisov

• Audit zmluvných vzťahov

• Odborné školenia