Služby

Audit účtovnej závierky

Naši audítori dôkladne poznajú účtovné a audítorské predpisy, pričom maximálnu pozornosť venujú charakteru podnikania a špecifickým rizikám, ktorým sú naši klienti vystavení. Audit vykonaný firmou Deloitte poskytuje nielen rešpektované uistenie o správnosti účtovnej závierky, ale aj množstvo odporúčaní pre vedenie firiem, ako ďalej zlepšiť finančné vykazovanie, kontrolný systém a riadenie rizík.