Služby

Implementácia rýchlej uzávierky

Zostavenie spoľahlivej a správnej účtovnej závierky v zákonných lehotách a aj počas kalendárneho roka má mimoriadny význam pre ocenenie podniku. Niekedy je proces nesprávny a vedie k omeškaniam a riziku, že zostavená účtovná závierka neposkytne verný a pravdivý obraz o podniku, v dôsledku čoho sa prijmú obchodné rozhodnutia na základe nesprávnych informácií.

 

Naši odborníci na poradenstvo, IT, riziko a účtovníctvo pomáhajú klientom:

  • identifikovať a odstraňovať prekážky ich procesov finančnej uzávierky,
  • zracionalizovať celý proces odstránením viacnásobného zberu údajov a zavedením koncepcie jednotného účtovníctva v celej organizácii,
  • preveriť relevantné kontrolné postupy s cieľom predchádzať chybám počas uzávierky a zlepšiť ich zisťovanie,
  • stanoviť jasné zásady, postupy, ukazovatele kvality a výkonnosti, ktoré pracovníkom na oddelení financií a vykazovania umožnia vykonať uzávierku efektívnym spôsobom.