Služby

Komplexné účtovníctvo

Deloitte môže klientom pomôcť zvládnuť komplexné účtovné úlohy v oblastiach ako konsolidácia, finančné nástroje, účtovanie výnosov, zamestnanecké požitky, účtovanie daní a platby na základe podielov, a to:

• vykonaním prieskumu, ktorý pomôže určiť vhodné účtovanie nových alebo zložitých transakcií,

• prispením k pochopeniu vplyvu nových alebo zmenených účtovných štandardov za podpory nástrojov vyvinutých špeciálne na tento účel.

 

Pomoc s vytvorením dobrej a efektívnej stratégie zabezpečenia (hedging) a príslušnej dokumentácie:

• školenie pracovníkov o uplatňovaní nových alebo zmenených štandardov finančného výkazníctva,

• poskytovanie podpory pri plnení požiadaviek na súbežné vykazovanie podľa viacerých rôznych GAAP,

• poradenstvo pri uplatňovaní zásad účtovania daní, najmä v súvislosti s odloženou daňou z príjmu a neistými daňovými pozíciami.