Riešenia

Poradenstvo v oblasti rizika zákazníkov

Úspech vzťahov s tretími stranami môže byť rozhodujúci z hľadiska plnenia organizačných cieľov a prevádzkovej efektívnosti. Organizácie, ktoré nezabezpečia plnenie zmluvných záväzkov tretích strán, môžu zlyhať pri kontrole nákladov, maximalizácii tržieb alebo pri ochrane majetku.

Všeobecný trend outsourcingu priniesol okrem „údajných“ úspor aj riziko nesprávneho fakturovania v prípade výkonov vykazovaných samotnými dodávateľmi alebo zákazníkmi.

Organizácie, ktoré poskytujú licenciu na duševné vlastníctvo alebo ktoré sa spoliehajú na iné osoby pri vyvíjaní, marketingu a predaji produktov v ich mene sa tiež spoliehajú na „vlastné vykazovanie“. Toto „vlastné vykazovanie“ môže zahŕňať predaj, distribúciu, tantiémy a náklady – kritické ukazovatele.

 

Naše riešenia vám môžu konkrétne pomôcť:

  • overiť vykazované výnosy z tantiém alebo náklady,
  • skontrolovať nárokované výkony externých dodávateľov,
  • zlepšiť toky výnosov,
  • identifikovať príležitosti na zlepšovanie procesov,
  • posúdiť integritu a dostatočnosť interných kontrolných postupov.

 

Náš prístup využíva špičkové konzultačné a audítorské zručnosti a je:

  • nekonfrontačný,
  • zameraný na vzťahy,
  • založený na dátach a faktoch,
  • minimálne rušivý.