Služby

Zlepšenie procesu finančného výkazníctva

Potreba vyššej efektívnosti finančného výkazníctva s obmedzenými zdrojmi zostáva aj naďalej výzvou pre finančných riaditeľov na celom svete. Odborníci členských firiem Deloitte poskytujú lokálne skúsenosti na svetovej úrovni, aby klientom pomohli:

  • znížiť náklady na plnenie zákonných požiadaviek finančného výkazníctva, zlepšiť súvisiace interné kontrolné postupy využívaním riešení podnikovej analytiky a prispieť k racionalizácii rutinných postupov,
  • vypracovať zásady a manuály pre finančné výkazníctvo v snahe uplatňovať zásady a účtovné úsudky jednotne vo všetkých podnikateľských jednotkách a krajinách,
  • zlepšiť procesy účtovného a daňového výkazníctva,
  • navrhnúť a realizovať zmeny finančnej organizácie, procesov a systémov – na základe posúdenia finančnej stratégie a vízie, integrácie nadobudnutých subjektov, iných významných zmien v organizačnej štruktúre a výkazníctve – riešiť riziko, že tieto snahy nepriaznivo ovplyvnia efektívnosť a účelnosť procesov účtovania a vykazovania.