Služby

Zostavenie finančných výkazov podľa Medzinárodných štandardov finančného výkazníctva (IFRS)

Zostavenie finančných výkazov podľa IFRS môže pre Vašu spoločnosť znamenať lepšiu porovnateľnosť finančných výsledkov v medzinárodnom kontexte a výkazníctvo zostavené podľa medzinárodne platných, známych a uznávaných štandardov. Účtovnú závierku zostavenú podľa IFRS môžu uvítať Vaši obchodní partneri, potenciálni investori a iní partneri ako dôkaz preukázateľných a spoľahlivých finančných informácii o Vašej spoločnosti. Náš tím pripraví na základe slovenskej účtovnej závierky finančné výkazy v súlade s IFRS, vrátane prekladu do svetových jazykov.