Služby

Deloitte Analytics - Riziká

Politika, ekonomika, trhy, klienti – pri určovaní rizík ohrozujúcich vašu organizáciu nemožno nič považovať za samozrejmosť.

V mnohých organizáciách môže byť nesmierne ťažké presne definovať samotné riziko, o jeho riadení ani nehovoriac. Aká je hraničná hodnota nášho rizika? Sledujeme a odhadujeme náš výkon tak, aby sme videli, aké riziká podstupujeme? Aké riziká nám stoja v ceste pri dosahovaní strategických cieľov? Akú metriku by sme mali uplatniť? Ak vás niekedy trápili tieto náročné otázky, možno povedať, že už poznáte problémy, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou riadenia rizík.

Analytika rizík je efektívnym nástrojom organizácií, ktoré sa snažia jasnejšie zadefinovať, pochopiť a riadiť svoj rizikový profil a zvýšiť svoju informovanosť o rizikách. Analytika rizík umožňuje organizáciám spoznať množstvo druhov systémových rizík od úverového a trhového rizika až po prevádzkové, reputačné a kyber riziko. Lídrom môže pomôcť používať kapitál a riadiť dodávateľské reťazce na takej úrovni, ktorá bude presne zodpovedať tolerancii rizika. Pre organizácie, ktoré sú vystavené značnému regulačnému riziku, môže byť dôležitým nástrojom, ktorý im pomôže dosiahnuť splnenie regulačných požiadaviek.

 

A to je ešte len začiatok.

 

Niektoré organizácie dokážu veľmi dobre riadiť riziká, iné zase excelujú v schopnosti analyzovať podnikateľskú činnosť. Členské firmy Deloitte sú uznávanými svetovými lídri v oboch oblastiach a v oddeleniach analýzy rizík (Risk Analytics Practices) ich spojili do jedného celku, aby organizáciám pomohli plánovať, monitorovať a modelovať ich podnikové riziká.

Posúdenie, monitorovanie a riadenie rizík: Služby posúdenia, monitorovania a riadenia rizík, ktoré poskytujú členské firmy Deloitte, sa zameriavajú na návrh, implementáciu a zlepšenie osobitných schopností v oblasti riadenia rizík, ako napríklad:

  • riadenie rizík a dohľad nad rizikami,
  • zásady a postupy riadenia rizík,
  • podpora pri identifikácii a posúdení rizík,
  • schopnosti použiť limity a monitorovať riziká,
  • analýza údajov o stratovej udalosti.

Posúdenie, monitorovanie a riadenie rizík

Benchmarking a analýza rizík: Benchmarking a analýza rizík je služba členských firiem Deloitte, ktorá klientom pomáha posúdiť a porovnať schopnosti riadenia rizík s regulačnými požiadavkami a s praktickými očakávaniami v príslušnom odvetví.

Benchmarking a analýza rizík

Postupy a systémy riadenia rizík: Služby postupov a systémov riadenia rizík pomáhajú klientom členských firiem  pri posudzovaní a zohľadňovaní efektívnosti procesov riadenia rizík.

Postupy a systémy riadenia rizík

Reporting a monitorovanie rizík: Služby reportingu a monitorovania rizík, ktoré poskytujú členské firmy Deloitte, pomáhajú klientom vytvoriť zdokumentovaný a konzistentný reportingový proces na účely reportingu riadenia a regulácie rizík.

Reporting a monitorovanie rizík

Kvantitatívne a kvalitatívne opatrenia pri finančnom riziku: Služby kvantitatívnych a kvalitatívnych opatrení pri finančnom riziku pomáhajú klientom členských firiem pri:

  • vývoji, návrhu a implementácii kapitálového rámca vychádzajúceho z rizík na základe regulačných usmernení a najlepších postupov v rámci odvetvia,
  • posúdení, testovaní a vývoji modelu merania rizík a modelu regulačného a ekonomického kapitálu vrátane analytických zložiek modelov, výsledkov a výstupov modelov, teórie a rámca modelovania, kvality údajov o modeloch a benchmarkingu modelov,
  • vývoji programov záťažového testovania vrátane špecifikácie scenárov záťažového testovania, analýzy citlivosti, simulácií a prístupov k analýze scenárov.

Kvantitatívne a kvalitatívne opatrenia pri finančnom riziku

Implementácia riadenia rizík a školenia: Služby implementácie riadenia rizík a školení v oblasti riadenia rizík, ktoré poskytujú členské firmy Deloitte, pomáhajú pri príprave a realizácií rôznych školení zameraných na riziká na základe jednotlivých funkcií.

Implementácia riadenia rizík a školenia v oblasti riadenia rizík