Služby

Deloitte Analytics - Stratégia

Pri tvorbe stratégie sú zvyčajne potrebné informácie z viacerých zdrojov – niektoré sú overené a pravdivé, zatiaľ čo o iných sa dosiaľ ani len neuvažovalo. Analytika pomáha tak, že využíva údaje, ktoré generujú poznatky, na základe ktorých možno robiť lepšie rozhodnutia, ktoré usmernia stratégiu a povedú k lepším výkonom.

Analytika je mocný nástroj, ktorý môže organizáciám pomôcť nájsť nové, poučné príležitosti. Niektoré organizácie už možnosti analytiky využívajú na podporu stratégie na úrovni predstavenstva, avšak využitie analytických postupov vám môže pomôcť získať poznatky vo všetkých oblastiach vášho podnikania.

Ak chcete prijímať strategické rozhodnutia, musíte poznať súčasné podnikateľské prostredie, informovane nazerať na blízku budúcnosť a v prípade potreby musíte byť schopní monitorovať a prispôsobovať. Lepšie zosúladenie analytických postupov s potrebami vášho podniku môže byť oporou pre každý z týchto krokov. Kombinácia kvantitatívnej a kvalitatívnej analýzy je mocný nástroj na prijímanie rýchlych rozhodnutí.

Deloitte Analytics má zručnosti, technológie, aplikácie a postupy na nepretržité pozorovanie a skúmanie výkonnosti, ktorú podnik dosahoval v minulosti, s cieľom získať potrebné informácie a nasmerovať stratégiu podniku vpred. Kombinácia týchto poznatkov s odbornými poznatkami o trhu a s iteratívnym spôsobom merania, testovania a následného prispôsobenia umožňuje organizácií pretransformovať analytické informácie na stratégie, ktoré vytvárajú pridanú hodnotu.

Členské firmy Deloitte sa zameriavajú na riešenie záležitostí, ktoré sú srdcom vášho podniku, na základe odborných poznatkov o odvetví, analytických schopností a poznania roly osôb, ktoré prijímajú rozhodnutia, pri vývoji, rozširovaní a prispôsobovaní ponúk a riešení, ktoré môžu vytvárať značnú hodnotu a zvyšovať výnosy a ziskovosť.