Article

Initial Public Offering    

ทำไมต้อง IPO

การเข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์ กลยุทธ์ใดกลยุทธ์หนึ่งไม่สามารถนำไปใช้ได้กับทุกบริษัทซึ่งดีลอยท์สามารถช่วยสนับสนุนด้านการเตรียมความพร้อมสำหรับบริษัทที่มีแผนออก และเสนอขายหลักทรัพย์ต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (“IPO”) ให้เหมาะสมกับแต่ละบริษัทในทุกอุตสาหกรรม พร้อมทั้งช่วยแก้ปัญหาและอุปสรรคในขั้นตอนการยื่น IPO และการแปลงสภาพเป็นบริษัทมหาชน ด้วยประสบการณ์ที่สั่งสมมาหลายทศวรรษ 

ประโยชน์

 • เพิ่มทางเลือกและโอกาสในการเพิ่มทุน
 • เสริมสร้างภาพลักษณ์และความน่าเชื่อถือให้องค์กร
 • เสริมสร้างความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้เสียที่สำคัญ
 • ช่วยเพิ่มโอกาสในการดึงดูดนักลงทุน
 • ปรับรุงการรายงานทางการเงินให้มีมาตรฐาน
 • ช่วยเพิ่มสภาพคล่องให้กับนักลงทุน
 • สร้างความสามารถในการแข่งขัน

Deloitte Thailand IPO Newsletter

Read more

ความท้าทาย

 • มีความเป็นได้ที่จะสูญเสียการควบคุม
 • การเปิดเผยข้อมูลและการรายงานที่มากขึ้น
 • ความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นภายนอก
 • ต้นทุนและค่าใช้จ่าย
 • เวลาในการบริหารจัดการ
 • ระเบียบและข้อบังคับของบริษัทจดทะเบียน
 • การกำกับดูแลกิจการ

ทำไมต้องดีลอยท์

ดีลอยท์มีทีมงานที่จะช่วยสนับสนุนในกระบวนการสำหรับเตรียมความพร้อมให้กับบริษัทที่มีแผนออกและเสนอขายหลักทรัพย์ต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก เพื่อให้มันใจว่าบริษัทมีความพร้อมและสามารถประสบความสำเร็จในการเข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์

ดีลอยท์จะเป็นทีมที่คุณไว้วางใจ

• ดีลอยท์มีเครื่องมือที่ช่วยประเมินความพร้อมของบริษัท รวมไปถึงมีทีมงานที่มีประสบการณ์มากมายที่ให้คำแนะนำตลอดระยะเวลาในการเตรียมบริษัทให้ประสบความสำเร็จในการเข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์

• ดีลอยท์มีทีมงานที่เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์โดยตรงในการเตรียมความพร้อมตลอดจนให้การสนับสนุนแก่บริษัทที่ต้องการเข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์ตั้งแต่เริ่มกระบวนการจนประสบความสำเร็จ

• ดีลอยท์จะทำงานร่วมกับผู้บริหารระดับสูงของบริษัทรวมไปถึงที่ปรึกษาอื่นๆ เพื่อทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยในการให้คำแนะนำอย่างมีประสบการณ์ตลอดกระบวนการเข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์ของบริษัท

• ดีลอยท์สามารถระบุสิ่งที่ต้องทำได้อย่างรวดเร็วและชัดเจนให้คำแนะนำในทุกขั้นตอนตลอดเส้นทางจนถึงจุดหมายของบริษัท

ทีมงาน

กิจกรรมที่ผ่านมา

Acceleration Program – Road to LiVE

โครงการ ‘Acceleration Program – Road to LiVE’ เส้นทางเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่ตลาดทุน จัดโดยดีลอยท์ ประเทศไทย ร่วมกับ SET, LiVE Platform และ SME Development Bank สำหรับผู้ประกอบการ SMEs และ Startups ที่ต้องการสร้างโอกาสในการเติบโต ผ่าน 4 กิจกรรมหลัก Workshop, Coaching, Networking และ Pitching โดยผู้เข้าร่วมโครงการมีโอกาสได้รับเงินทุนสนับสนุนการดำเนินโครงการฯ จากกองทุนส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุน (CMDF) สูงสุดไม่เกิน 1 ล้านบาท

Did you find this useful?