Perspectives

ผลสำรวจการเปลี่ยนแปลงสู่ดิจิทัลของประเทศไทย

ผลสำรวจการเปลี่ยนแปลงสู่ดิจิทัลของประเทศไทย 2565

วันที่: พฤษภาคม 2565

ผู้เขียน: วินเน่ย์ โฮรา
ผู้อำนวยการบริหาร | บริการที่ปรึกษาทางการบริหารจัดการ
ดีลอยท์ ประเทศไทย

ดร.นเรนทร์ ชุติจิรวงศ์
ผู้อำนวยการบริหาร | Clients & Industries
ดีลอยท์ ประเทศไทย

มาลี เอกวิริยะกิจ
ที่ปรึกษา | Clients & Industries
ดีลอยท์ ประเทศไทย

 

ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาธุรกิจทั่วโลกได้รับผลกระทบจาก Digital Disruption โดยมีอัตราการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วเนื่องจากการระบาดของโควิด-19 ความเข้าใจ มุมมอง และ แนวโน้มของการนำดิจิทัลไปใช้ รวมถึงการได้รับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับตำแหน่งของบริษัทเมื่อเปรียบเทียบกับตลาดจึงเป็นสิ่งสำคัญสำหรับบริษัทในประเทศไทยเป็นอย่างมาก

ดีลอยท์ ประเทศไทยได้ทำการสำรวจการเปลี่ยนผ่านองค์กรสู่ดิจิทัลในประเทศไทยซึ่งได้ดำเนินการในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา (2563-2565) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อตรวจสอบทัศนคติต่อการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลระหว่างบริษัทต่าง ๆ โดยในปี 2563 และ 2564 ได้ทำการเก็บข้อมูลเชิงปริมาณด้วยแบบสอบถามแต่เพียงอย่างเดียว ในขณะที่ปี 2565 ซึ่งเป็นปีที่สำคัญของการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัล ดังนั้นจึงได้เก็บข้อมูลเชิงคุณภาพด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึกเพิ่มเติมจากผู้ตอบแบบสอบถามที่เป็นผู้นำองค์กรในระดับ c-suite

แบบสำรวจเน้นในหัวข้อต่อไปนี้เพื่อดึงการพัฒนาของการนำการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลมาใช้ก่อนและระหว่างการระบาดของโควิด-19

งานสำรวจทั้งสองเน้นการตั้งคำถามเพื่อการวิเคราะห์เชิงเปรียบเทียบการดำเนินการเปลี่ยนผ่านองค์กรสู่ดิจิทัลทั้งช่วงก่อนและหลังการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

1. สำรวจการดำเนินการเปลี่ยนผ่านองค์กรสู่ดิจิทัล

2. ปลดล็อกความสำเร็จในการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัล

3. ทำความเข้าใจภาพรวมของอุตสาหกรรม

หลังจากการวิเคราะห์ในปี 2565 พบว่าการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลมีผลกระทบต่อธุรกิจในระดับปานกลาง โดยการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลที่นำมาใช้ในช่วงการระบาดใหญ่ของโควิด-19 นั้นเป็นกลไกที่บริษัทต่าง ๆ ใช้ในการเอาตัวรอดเพื่อตอบสนองต่อสถานการณ์และเป็นเครื่องมือในการสร้างความแตกต่างในอนาคต

การนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้อย่างรวดเร็วในช่วงต้นของการระบาดโควิด-19 ซึ่งนำบริษัทส่วนใหญ่เข้าสู่ช่วง 'Becoming Digital'  นั้นเป็นการนำไปใช้เชิงรับ ในขณะที่ปี 2022 บริษัทส่วนใหญ่ได้ถอยกลับไปสู่ช่วง ‘Doing Digital’ เนื่องจากบริษัทเหล่านั้นตระหนักว่าเทคโนโลยีบางอย่างไม่สามารถรองรับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นแล้ว หลายบริษัทใส่ใจกับรายละเอียดในการคัดเลือกเทคโนโลยีดิจิทัลที่มากขึ้นเพื่อนำมาปรับใช้ลูกค้า สินทรัพย์ภายใน และ กระบวนการการจัดการภายใน ประเด็นที่บริษัทส่วนใหญ่เห็นว่าสำคัญและจัดลำดับให้เป็นสิ่งที่ต้องทำในอันดับต้น ๆ 2 ประเด็นได้แก่ ความปลอดภัยทางไซเบอร์และการยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลาง ส่วนเทคโนโลยีพื้นฐาน ได้แก่ คลาวด์ เทคโนโลยีเว็บแบบดั้งเดิม และ แอปพลิเคชั่นมือถือ ได้รับความนิยมสูงสุดในทุกบริษัททุกขนาดตั้งแต่ก่อนเกิดโควิด-19 ขณะที่เทคโนโลยีการวิเคราะห์ข้อมูลซึ่งได้รับการจัดประเภทเป็นเทคโนโลยีขั้นสูงก็ได้รับความนิยมในช่วงนี้ โดยผลการสำรวจพบความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทขนาดใหญ่กับความหลากหลายของเทคโนโลยีที่ลงทุน

นอกจากนี้ ตั้งแต่ปี 2565 ทรัพยากรมนุษย์และกรอบความคิดเรื่องดิจิทัลก็เป็นเรื่องท้าทายเช่นกัน โดยการขาดความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีทั้งภายในและภายนอก วัฒนธรรมดิจิทัลที่ยังไม่สัมพันธ์กัน และ ไซโลขององค์กรยังคงเป็นความท้าทายหลักในการเปลี่ยนผ่านสู่ระบบดิจิทัล นอกจากนี้คนส่วนใหญ่ยังคงมองว่า Digital disruption นั้นเกี่ยวข้องกับบุคลากรด้านไอทีมากกว่าความรับผิดชอบขององค์กรโดยภาพรวม

Archive

Did you find this useful?