Görüşler

Varlık yönetimi: Risk bazlı yaklaşım

Enerji ve Doğal Kaynaklar Kıyaslama Anketi

Deloitte’un global Varlık Risk Yönetimi anketi, müşterilerimizin risk bazlı varlık yönetimi faaliyetlerinin genel olgunluk düzeylerini değerlendirmeyi ve yeni zorlukları, kritik konuları ve günümüzde karşı karşıya kalınabilecek riskleri belirlemeyi amaçlamaktadır.

Enerji ve doğal kaynaklar sektöründeki şirketler genellikle varlık ağırlıklı şirketler olup, günlük operasyonları büyük oranda fiziksel varlıklarının performansına oldukça bağlıdır. Bunun sonucunda şirketler varlıklarının performanslarını optimize etmek için sürekli çalışmaktadır. Aynı zamanda bu şirketler, varlık mülkiyeti ve işletimi ile ilgili olarak yaşlanan varlıkların yanı sıra giderek daha sıkı hale gelen çevresel, güvenlik ve yasal uyum gereklilikleri, kötü hava koşulları ve çevresel tehditler, gelişen teknolojiler ve diğer sorunlar ile sıklıkla karşı karşıya kalmaktadır. Bunlara ek olarak, daralan bütçelere paralel olarak maliyetleri azaltma konusundaki baskı devam etmektedir. Bu durum, Varlık Yöneticilerini kısıtlı bütçelerini optimum şekilde varlıklarına dağıtma konusunda bir zorluk ile karşı karşıya bırakmaktadır. 

Varlık yönetimi konusunda yeni ortaya çıkmakta olan risk temelli yaklaşım son on yılda oldukça artmıştır. Risk temelli varlık yönetimi, varlık ağırlıklı sistemler üzerindeki başarısını kanıtlamıştır ve bunu riski azaltarak değil, riski, varlıkların operasyonel performansına karşı varlıkların yaşam döngüsü maliyetini dengelemek için kullanarak başarmıştır. Varlıklar için yapılan harcamaları, toplum ve şirket için genel refahı maksimize edecek şekilde farklı paydaşların hangi oranlarda riski kabul edilebilir gördüklerinin değerlendirmesi anlamlı kılar. Bu nedenle ISO55000 standartları serisinde olduğu gibi,  risk yönetimi yaygın bir şekilde sektörün içine en iyi varlık yönetimi şekli olarak dahil edilmiştir.

Bu anket dünya çapında enerji ve doğal kaynaklar endüstrisinin tüm sektörlerinden yaklaşık 40 katılımcının görüşlerini özetlemektedir. Bu anketin sonuçları enerji ve doğal kaynaklar şirketlerinin hali hazırdaki varlık risk yönetimi aktivitelerini endüstrideki en iyi uygulamalarla karşılaştırmalarına, değerlendirmelerine ve sektörde ortaya çıkan yeni risk yönetimi trendleri hakkında bilgi sahibi olmalarına olanak sağlamaktadır. 

Raporda öne çıkan bulgular:

·         Risk yönetimi iyi bir varlık yönetimi uygulamasının entegre bir parçası haline gelmiştir

·         Risklerin karmaşıklığı ve dolayısıyla da uzmanlık gereksinimi arttıkça, varlıkların maruz kaldığı risklerin çeşitliliğini yönetmek için dedike Varlık Risk Yöneticileri atanmaktadır

·         Firmalar varlık risk yönetiminin kurumları için öneminin farkındadır. Bununla birlikte yalnız yarısı faydalarını ölçüp raporlamaktadır

·         Varlık risk yönetimi ağırlıklı olarak yatırımları önceliklendirmek için kullanılmaktadır

·         Yaşlanan varlıklar endüstrinin en temel risklerinden biridir. Riskleri yönetmede kalan yaşam süresi ve yaşam döngüsü maliyetlendirme analizi kullanılmaktadır

·         Kurumlara sağladığı faydalara rağmen, kantitatif risk değerlendirmesi yaklaşımının potansiyeli tam olarak keşfedilmemiştir

·         Kalitatif varlık datası, gelişmiş bir varlık risk yönetimi için kritiktir. Bununla birlikte, pek çok firma bu konuda zorluk çekmektedir

·         Varlık risk yönetimini destekleyen bilgi teknolojileri araçları düşük yaygınlıktadır ve diğer bilgi teknolojileri araçları ile sınırlı entegrasyona sahiptir.

Enerji ve Doğal Kaynaklar Kıyaslama Anketi
Faydalı buldunuz mu?