Görüşler

Enerji ve Doğal Kaynaklar Endüstrisinde Risk Zekası

Kurumsal risk yönetimi kıyaslama araştırma raporu

Deloitte’un global olarak gerçekleştirdiği ankete göre, tam anlamıyla uygulamada olan bir kurumsal risk yönetimi programına sahip firmalar araştırma katılımcılarının %54’ünü oluşturuyor. Mevcut kurumsal risk yönetimi çalışmaları ağırlıklı olarak operasyonel performansı geliştirme ve mevzuata uyum ihtiyacından kaynaklanıyor olsa da giderek daha fazla şirket risk yönetiminin stratejik önemini kavrıyor. Firmaların olgunluk seviyesi artıkça getirisi olan risklere bir başka deyişle varlıkları artırmaya yönelik riskleri değerlendirmeye yönelim başlıyor.

Kurumsal riskin yönetilmesi alanında özellikle enerji ve doğal kaynaklar endüstrisinde son on yıldır kapsamlı çalışmalar yürütülüyor. Bu çalışmaların hangi aşamada olduğunu ve şirketlerin risk yönetimine yönelik nabzını ise Deloitte yaptığı araştırma ile tutmaya devam ediyor.

Sektörde uygulanan kimi geleneksel risk yönetimi yaklaşımları geçmişte sektörün işine yaradıysa da, ortaya çıkan risklerin kapsamı ve karmaşıklığı birçok enerji ve doğal kaynaklar şirketini daha kapsamlı ve bütüncül bir yaklaşım benimsemeye zorlamaktadır.

Gerçekleştirilen araştırma, enerji ve doğal kaynaklar sektöründe faaliyet gösteren şirketlerin CRO (Chief Risk Officer), İç Denetim ve İç Kontrol Direktörü/Müdürü, CFO ve CEO olarak görev yapan kişilerden elde edilen geri dönüşlerle oluşturuldu.  Dünya çapında, enerji ve doğal kaynaklar endüstrisinin farklı alt sektörlerinden ve tüm coğrafi bölgelerden 100'den fazla kurumun katıldığı anket, katılımcıların büyük çoğunluğunun (%82) hâlihazırda mevcut bir kurumsal risk yönetimi programı yürüttüğünü gösteriyor. Bununla birlikte, katılımcıların sadece yarısından fazlası (%54) tam anlamıyla uygulamada olan bir kurumsal risk yönetimi programına sahip olduklarını belirtmiştir. Hâlihazırda herhangi bir risk yönetim faaliyetinin bulunmamasının ana sebebi de (%47) bu konunun yönetim organlarının (Yönetim Kurulu, Denetim Komitesi veya Yönetim Komitesi) gündeminde üst sıralarda yer almaması olarak ortaya çıkmaktadır.

Katılımcılar kendi kurumlarının kurumsal risk yönetimi çalışmalarının ağırlıklı olarak operasyonel performansı geliştirme (%31) ve mevzuata uyum (%30) ihtiyacından kaynaklandığını belirtmekle birlikte giderek daha fazla şirket risk yönetiminin stratejik önemini kavramaktadır.

 

Araştırmadan elde edilen sonuçlar:

·      Kurumsal risk yönetimi programları işletmelerin geneline yayılıyor ve riske dayalı karar verme artıyor,

·      Kurumsal risk yönetimi uygulamaları ve yönetimin karar verme süreci arasındaki ilişki hala gelişme aşamasında,

·      Önde gelen kurumlar kendi risk yönetim programlarını yalnızca getirisi olmayan riskleri değil getirisi olan riskleri de hesaba katacak şekilde tasarlıyor,

·      Getirisi olan riskler genellikle operasyonel güvenilirliği artırma, varlık performansını geliştirme, yeni ürünler sunma, yeni işletmelerle birleşme veya onları satın alma ve yeni pazarlara girme gibi konularla ilgilidir. Bu riskler, eğer akıllı bir şekilde yönetilirlerse, getiri potansiyeli taşıyorlar, aksi takdirde firmaya önemli derecede olumsuz etkileri olabiliyor,

·      Getirisi olan risklere verilen önem artıyor. Bununla birlikte, sektörde yaşanan son krizler varlıkların korunmasını yeniden gündemin ilk sıralarına taşıyor,

·      Kurumsal risk yönetimi çerçeveleri, metodolojileri ve araçları giderek olgunlaşıyor ve ileri düzey risk yönetimi uygulamaları gelişiyor,

·      Kurumsal risk yönetimi süreçleri uygulanıyor, fakat bununla birlikte kurumlar hala etkili izleme ve raporlama ile ilgili zorluklar yaşıyor,

·      Risk zekâsı yüksek bir firma kültürü giderek önem kazanıyor. Riske karşı farkındalığın olduğu bir kültür yaratmada eğitim önemli bir katkı sağlayıcı olarak tanımlansa da, katılımcıların önemli bir kısmının (%17) yapılandırılmış bir eğitim planı olmadığı gözleniyor,

·       Teknoloji, kurumsal risk yönetimi süreçlerini kolaylaştırabilirken birçok kurum halen bununla ilgili zorluk yaşıyor. Teknoloji kurumsal risk yönetiminin en az gelişmiş boyutu olarak karşımıza çıkıyor.

Raporun Yönetici Özeti için tıklayınız

 

Enerji ve Doğal Kaynaklar Endüstrisinde Risk Zekası
Faydalı buldunuz mu?