Çözümlerimiz

İşlemin Yürütülmesi

Birleşme ve Satın Alma Danışmanlığı

Deloitte, Türkiye piyasasına odaklanmış ve Türkiye’de yerleşik deneyimli M&A ekibi ile, Türkiye’de birleşme ve satın alma danışmanlığı alanında hizmet veren lider danışmanlık firmalarından biridir. Ekibimiz, hem alıcı hem satıcı tarafta tüm işlem boyunca, geniş bir müşteri yelpazesine, tam kapsamlı finansal danışmanlık ve yatırım bankacılığı hizmetleri sunmaktadır.

Geniş uluslararası ağımız, alanında uzman sektör ekiplerimiz ve Türkiye piyasasındaki yerel deneyimimiz müşterilerimize en kaliteli hizmeti sunmamızı ve çok uluslu şirketler, özel sektör oyuncuları, özel sermaye fonları, finansal kuruluşlar ve kamu sektörü ile uzun süreli, sağlam ilişkiler kurmamızı sağlamaktadır. 

Finansal Durum Tespit Çalışması

Başarılı bir satın alma işlemi için; işleme ilişkin kritik konular ile ilgili açık, net ve hızlı bir analize ihtiyaç duyulmaktadır. Ekibimiz, işleme uygun bir yaklaşım çerçevesinde; satın alma bedeli, finansman, hisse satış sözleşmesi ve kapanış hesapları üzerinde etkisi ve yansıması olabilecek hususlara odaklanarak, hedef şirket ile ilgili detaylı bir finansal durum tespit çalışması yapmaktadır.

Ekibimiz, stratejik yatırımcılar ile özel sermaye fonlarına alıcı taraf finansal durum tespit çalışması; şirketlere ise, satış sürecince, satıcı durum tespit çalışması hizmetleri sunmaktadır. 

Vergisel Durum Tespit Çalışması

Türkiye’de yerleşik vergi uzmanlarımız, önemi giderek artan vergi - ticaret hukuku ile yerel piyasa uygulamalarına son derece hakim durumdadır. Yerel piyasa bilgimiz ve deneyimimiz ile yatırım kararlarınızın maliyetinin ölçülmesi ve asgari düzeyde tutulmasına yardımcı olmaktayız.

Ekibimiz, olası vergisel riskler ve hedef şirketteki temel vergisel hususlar ile ilgili detaylı bir analiz gerçekleştirmekte, vergisel risklerin azaltılması ve vergi aktiflerinin değerlendirilmesi gibi konularda öneriler sunmaktadır. 

Ticari Durum Tespit Çalışması

Satın alma işlemlerindeki potansiyel değer çoğunlukla hedef şirketin faaliyet gösterdiği pazar, rekabet koşulları, fiyatlama stratejisi, müşteri tabanı, operasyonları ve yönetim kadrosu gibi hususların kapsamlı olarak incelenmesi sonucunda ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, operasyonel performansın iyileştirilmesi suretiyle değer yaratılması hususu hem stratejik hem de finansal yatırımcıların giderek artan bir şekilde önem verdikleri bir konu haline gelmiştir. Dahası, kredi verenler, giderek artan bir sıklıkla, hedef şirketin iş planı, projekte edilmiş performans göstergeleri ve nakit akımları ile ilgili ek analiz ve değerlendirmeler talep etmektedirler.

Ekibimiz, Deloitte’un sektör uzmanları ve işbirliği yapılan Deloitte ekosistemindeki diğer sektör uzmanları ile birlikte çalışarak aşağıdaki hizmetleri sunmaktadır:

• Hedef şirketin işinin ve pazarının tanımlanması

• Piyasa dinamiklerinin detaylı analizi

• Rekabet ortamı ve hedef şirketin güçlü yönlerinin analizi

• Hedef şirketin müşteri profili, müşterileri ile ilişkileri, piyasadaki şirket algısı, yönetiminin yetkinliği ve operasyonel modelinin analizi

• Piyasa koşulları ve şirket hakkındaki detaylı analizlerin ışığı altında, hedef şirketin iş planının ve iş planındaki varsayımların gerçekleştirilebilirliğinin analizi

• Hedef şirketin potansiyelinin değerlendirilmesi ve kapanış sonrası operasyonel iyileştirme fırsatlarının belirlenmes

Bilgi Teknolojileri Durum Tespit Çalışması

Sağlıklı işleyen bir bilgi teknolojileri ve işletim sistemleri altyapısı başarılı bir satın alma sürecinde ve kapanış sonrası stratejinin belirlenmesinde kritik bir rol oynamaktadır. Alanında deneyimli ekibimiz, stratejik ve finansal yatırımcılara, hedef şirketin işletim sistemleri ve bilgi teknolojileri altyapısının kapsamlı analizi; bilgi teknolojileri sistemlerinin işlevselliğinin ve kaynaklarının değerlendirilmesi; mevcut ve devam eden bilgi teknolojileri yatırımlarının analizi; bilgi teknolojileri sistemlerinin yönetimi ve risk analizi alanlarında danışmanlık hizmeti sunmaktadır. Ekibimiz etkinliği kanıtlanmış yöntemler kullanarak hedef şirketteki sistem açıklarını analiz etmekte ve sorunların giderilmesi için eylem planı hazırlamaktadır. 

İnsan Kaynakları Durum Tespit Çalışması

Deloitte, şirketlerin insan kaynaklarındaki fırsat ve riskleri değerlendirerek, yatırımcılara katma değer yaratılmasında yardımcı olmaktadır. Ekibimiz, titiz bir durum tespit çalışması sonucunda süreç için kritik noktaları hızlı ve efektif bir şekilde tespit ederek, yatırımcılara işlemin tamamlanması ile işlem sonrası planlama ve entegrasyon sürecinde kılavuzluk yapmaktadır. Çalışmalarımız yatırımcılara müzakere sürecinde stratejik avantajlar sağlamakta; kapanış sonrasında ise katma değer yaratmaktadır.

Ekibimiz özellikle aşağıdaki alanlara yoğunlaşmaktadır:

• Hedef şirketin mevcut insan kaynakları ve organizasyon yapısının değerlendirilmesi

• Mevcut insan kaynakları süreçlerinin değerlendirilmesi ve insan kaynakları yönetiminin işlevselliği ve ücret politikasının değerlendirilmesi

• İnsan kaynaklarının ölçülmesi, maliyet ve olası yükümlülükler ile sinerji fırsatlarının belirlenmesi

Hukuki Durum Tespit Çalışması ve Hukuk Danışmanlığı

İşlem süresince, süreci etkileyebilecek çok sayıda yasal husus ortaya çıkabilmekte ve bu hususların yönetilebilmesi ve müzakere aşamasında çözüme kavuşturulabilmesi için bir hukuk danışmanının katkısına ihtiyaç duyulmaktadır. Hukuk ekibimiz, hem alıcı hem satıcı tarafta hisse satış sözleşmesi ve hissedarlar sözleşmesi gibi işlem kontratlarının hazırlanması ve müzakere edilmesi sürecinde danışmanlık hizmeti sunmaktadır. Hukuk danışmanlığı hizmetimiz işlem sürecindeki diğer danışmanlık hizmetlerimiz ile entegre olup, işlemin ticari boyutunu göz ardı etmemektedir.

Ayrıca, ekibimiz alıcı ve satıcı için durum tespit çalışması hizmetleri sunmakta ve bu kapsamda aşağıdaki hususlara yoğunlaşmaktadır:

• İşlem sürecindeki ve kapanış sonrası ortaya çıkması muhtemel yasal risklerin analizi

• Hedef şirketin hukuki durumunun ve yasal dokümanlarının incelenmesi

• Varlıkların ve yükümlüklerinin analiz ve değerlendirilmesi

• Şirketin taraf olduğu hukuki süreçlerin analizi

• Yasal uyumluluk yükümlülükleri

• Borç, garanti ve finansal yükümlülüklerin hukuki açıdan incelenmesi

• İş güvenliği ve sağlık düzenlemelerine uyum analizi

Vergi Danışmanlığı

Deloitte M&A Vergi ekibi kurumsal müşterilere ve finansal yatırımcılara işlem süresince geniş bir çerçevede vergi danışmanlığı hizmetleri sunmaktadır. Ekibimiz etkin vergi yapılandırılması ile vergisel pozisyonun en iyi şekilde değerlendirilmesi ile grup şirketleri arasında vergisel yapılandırmalar konusunda danışmanlık hizmetleri vermektedir.

Hizmetlerimiz aşağıdakileri içermektedir:

İşlem Yapılandırması: Ekibimiz, alternatif vergisel yapılandırmaların gelecekteki kazançlar üzerindeki etkilerini incelemekte ve yatırımcılara en uygun vergi yapısının belirlenmesinde teknik destek ve danışmanlık hizmetleri vermektedir. Ekibimiz ayrıca yatırımcılar için en uygun finansman yapısının ve çıkış senaryosunun belirlenmesinde yardımcı olmaktadır.

İşlem Sonrası Hizmetler: Ekibimiz, şirketlerin işlem sonrası ilk gün hazırlıkları ve daha uzun vadeli ihtiyaçları ile ilgili danışmanlık hizmetleri sunmaktadır. 

Değerleme Danışmanlığı

Değerleme çoğunlukla tartışmalı ve öznel bir konu olup; şirketin, piyasanın, rakiplerin, değerlemeye konu varlıkların, finansal ve finansal olmayan bilgilerin, hukuki ve düzenleyici uygulamaların derinlikli incelemesini gerektirir. Değerleme danışmanlığı, analiz, deneyim ve profesyonel görüşün doğru karışımını gerektirmektedir.

Uzman ekibimiz, işlem süresince şirketlerin, gelir getiren varlıkların, borsaya kote olan veya olmayan menkul değerlerin, fikri mülkiyet haklarının ve maddi olmayan duran varlıkların tüm yönleriyle değerlemesinde danışmanlık hizmeti vermektedir. Hizmetlerimiz aşasıdakileri kapsamaktadır:

• Stratejik ve finansal değerleme

• Nakdi olmayan yükümlülüklerin değerlenmesi

• Risk ve duyarlılık analizleri

• Fiyat aralığı ve getiri tahmini

• Yeniden yapılandırma sürecinde değerleme çalışmaları

• Maddi olmayan duran varlıkların değerlemesi

• Satın alma fiyatının ayrıştırılması