Hizmetlerimiz

Döngüsel Ekonomi

Döngüsel ekonomi, şirketlerin malzeme ve kaynaklardan en yüksek değeri elde etmelerine, yeni ürün ve hizmetler geliştirmelerine yardımcı olarak sürdürülebilir ekonomik büyümelerini destekler. Aynı zamanda daha az enerji ve sera gazı yoğun tüketime yönlendirmeye yönelik temel stratejiler sunar ve kurumların iklim hedeflerine ulaşmalarını kolaylaştırır.

Döngüsel ekonomi kavramı, kurumların sağladıkları ürün ve hizmetlerin lineer (al, yap, kullan, at) modelden döngüsel (onaran ve yeniden kullanan) modele geçişi olarak adlandırılabilir. Bu modelle ürünlerin, bileşenlerin ve malzemelerin kullanılabilirliği sürdürülerek değerinin korunması amaçlanmaktadır. Döngüsel ekonomi modeli sayesinde ekonomide ürün, malzeme ve kaynakların değerleri mümkün olduğu kazar uzun süre korunur ve atık oluşumu en aza indirilir. Temel odak noktası, malzeme ve enerji girdilerine olan ihtiyacı en aza indirerek kaynak çıkarma, emisyon ve meydana gelen atıklarla ilgili çevresel baskıları azaltmaktır.

Döngüsel Ekonomi yeni değer yaratma modelleri sunar ve lineer ekonomiyle ilişkili riskleri azaltır.

Döngüsel bir ekonomi, kaynakları mümkün olduğu kadar uzun süre kullanımda tutarak mevcut kaynaklardan en yüksek ekonomik değeri elde etmenize, iş fırsatlarını belirlemenize ve maliyetlerinizi düşürmenize yardımcı olabilir. Ayrıca iş risklerinizi belirlemenize ve yönetmenize ve israfınızı azaltmanıza yardımcı olabilir.

Döngüsel ekonomiye geçiş için gereken süreçler; daha az kaynak kullanma, malzeme ve ürünlerin en yüksek değerini korumak ve kullanım modellerini değiştirmektir. Bu geçişi sağlamak için geri dönüşüm, kaynakların verimli kullanımı, yenilenebilir enerji kullanımı, ürünlerin yenilenmesi ve yeniden kullanılması, ürün ömrünün uzatılması, yenilikçi tasarımlarla tüketim modelinin değiştirilmesi ve oluşabilecek atıkların önlenmesi uygulamalarının kurumlar tarafından hayata geçirilmesi gerekmektedir.

Deloitte olarak, kurumların döngüsel değer yaratma fırsatları belirlemesine, döngüsel stratejiler tasarlamasına ve uygulamasına, döngüsel tedarik süreçleri geliştirmesine, döngüsel ürün ve hizmet tasarlamalarına yardımcı oluyoruz.

Neler Sağlıyoruz?

Döngüsellik Stratejisi Geliştirme ve Uygulama

Deloitte olarak, şirketlerin ürünlerini veya hizmetlerini döngüsel ekonomi ilkelerine uygun olarak geliştirmesi ve iyileştirmesi, kurumsal stratejisine / yönetişimine döngüselliğin dahil edilmesi, döngüsel ekonomi aksiyon planının oluşturulması, döngüsel ekonomi iş modellerini ve stratejilerini iş süreçlerine entegre edilmesine yardımcı olarak şirketlerin ekonomik büyümeyi yeniden şekillendirmelerine ve kaynak kullanımından ayırmalarına destek oluyoruz. Bu hizmet, malzeme akışlarının, enerji kullanımının, iş modellerinin ve pazar fırsatlarının değerlendirilmesini ve yeniden konumlandırılmasını içerir.

Döngüsellik Analizi

Şirketlerin döngüsellik potansiyelerini belirleyebilmeleri ve uygun süreçleri geliştirebilmeleri için girdi-çıktıları ve içinde yer aldığı değer zinciri yaklaşımıyla döngüsel ekonomi ile ilgili fırsatlarının tespit edilmesi konusunda uzmanlık sunuyor ve yol haritalarının oluşturulması hizmeti sağlıyoruz.

Bu sayede şirketlerin ürün ömrünün uzatılması, tekrar kullanım, yeniden üretim, geri dönüşüm, ileri dönüşüm, geri kazanım, vb. fırsatlardan öncelikli ve yüksek potansiyelli olanları tespit etmeleri ve bu noktalarda en yüksek değeri yaratmalarına destek oluyoruz. Bu hizmet, mevcut lineer iş modeli ve risklerinin analiz edilmesini, değer kayıpların belirlenmesini ve döngüsel fırsatların tespit edilmesini içerir. 

Döngüsel Ürün ve Hizmet Tasarımı

Döngüsel ekonomi metriklerinin ürün tasarım süreçlerine dahil edilmesi, döngüsellik performansının analiz edilmesi, iyileştirme alanlarının belirlenmesi, ürün ve hizmetlere yönelik aksiyon planı hazırlanması konusunda destek oluyoruz.

Circle Economy ve Deloitte iş birliği ile hazırlanan Döngüsellik Boşluk Raporu 2023 küresel ekonominin yalnızca %7,2 döngüsel olduğunu gösteriyor.

Döngüsel ekonomideki ilerlemenin küresel bir değerlendirmesi niteliğindeki Döngüsellik Boşluk Raporu küresel döngüselliği ilk yayımlandığı tarih olan 2018’de %9,1 daha sonra 2020'de ise % 8,6 olarak ölçmüştü. Sonuçlar, artan malzeme çıkarma ve kullanımı nedeniyle küresel durumun yıldan yıla daha da kötüye gittiğini gösteriyor.

Bu oran malzemelerin %90'ından fazlasının israf edilmesi veya stoklarda (bina, araçlar, makinalar vb.) kalması nedeniyle yeniden kullanılamadığı anlamına geliyor. Rapor, küresel malzeme çıkarma ve tüketimini 1/3 oranında azaltma ihtiyacı da dahil olmak üzere yapısal değişikliklerin gerekliliğini vurguluyor.

Raporda yapılan analizler, uygulanacak döngüsel çözümlerin iklim krizi, biyoçeşitlilik kaybı gibi gezegenin geleceğini tehdit eden durumları tersine çevirebileceğini ve insanların ihtiyaçlarını gezegenin güvenli sınırları içinde karşılamamıza olanak tanıdığını gösteriyor.

Mevcut durum ve çözümler hakkında daha fazla bilgi edinmek için buraya tıklayabilirsiniz.