Hizmetlerimiz

Raporlama

Sürdürülebilirlik ile ilişkili konularda raporlama; şeffaflık ve veri paylaşımı haricinde kurumların sürdürülebilir kalkınmaya olan bağlılığını içselleştirmek adına da önemli bir uygulamadır. Kurumların dünya için yarattıkları etkiyi, ÇSY performanslarını ve Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları doğrultusunda uygulamaya koydukları faaliyetleri farklı raporlama çeşitleri ile tüm paydaşlarıyla paylaşmaları mümkündür. Ekonomik, çevresel, sosyal ve yönetişimsel konularda detaylı bilgiye erişim, kurumun ihtiyaç ve faaliyet alanlarına uygun olacak şekilde raporlar ile sunulmaktadır. 

Deloitte olarak kurumların raporlama yolculuklarına yardımcı olarak sağlam ve şeffaf açıklamaların sunulmasına rehberlik ediyoruz. Talep edilen raporlama çeşidine uygun olarak kapsamlı çalışmalar yürütüyor, kurumların ihtiyaçlarına özel ve özgü çözümler üretiyoruz.

Neler Sağlıyoruz

Sürdürülebilirlik Raporlaması

Kurumsal sürdürülebilirlik dönüşümü yalnızca toplum ve gezegen için değil, tüm kurumlar ve iş dünyası için değer yaratır. Sürdürülebilirliği strateji ve operasyonlarının bir parçası haline getiren kurumlar daha dayanıklı hale gelerek beklenmedik zorluklara uyum sağlama yetenekleri ile uzun vadede gelişime hazır hale gelirler. 

Sunduğumuz Sürdürülebilirlik Raporlaması hizmeti kapsamında; 

·        Standart ve mevzuattaki (Sürdürülebilir Kalkınma 2030 Gündemi, GRI, UNGC, WEPs, SPK Sİ ) gerekliliklerin 2021 güncellemelerinin gözden geçirilmesi, 

·        UNGC ilerleme bildirimi ve gerekli tabloların, haritalamanın oluşturulması, 

·        İçerikte yer alacak başlıkların netleştirilmesi, SPK Kurumsal Yönetim Tebliğ Uyarınca Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Çerçevesi tablosunun oluşturulması,  

konularında danışmanlık hizmeti veriyoruz. 

Entegre Raporlama

Entegre Raporlama, Değer Raporlama Vakfı tarafından değer yaratma süreçlerini yönetmek ve geliştirmek hedefiyle sağlanan araçlardan biri olarak gündemde önemli bir yer tutmaktadır. 

Entegre değer yaratımı doğrultusunda kurumların Finansal Göstergeler, Çevre Politikası, Çevre Yönetim Sistemleri, Çevresel Etki Analizi/Raporlama, Biyoçeşitlilik, İklim Değişikliği, Yönetim Kurulu Yapısı, Rüşvetle Mücadele, İnsan Hakları, Tedarik Zinciri, İSG alanlarına etkilerini, ve yarattıkları risk ve fırsatları analiz ediyoruz. Ayrıca sunduğumuz Entegre Raporlama hizmeti kapsamında; 

·        Çerçeve, standart ve mevzuattaki (Sürdürülebilir Kalkınma 2030 Gündemi, GRI, UNGC, WEPs, SPK Sİ ) gerekliliklerin 2021 güncellemelerinin gözden geçirilmesi, 

·        UNGC ilerleme bildirimi ve gerekli tabloların, haritalamanın oluşturulması, 

·        Entegre Faaliyet Raporu’nun GRI gerekliliklerine uygun olarak etiketlenmesi, içerikte yer alacak başlıkların netleştirilmesi, SPK Kurumsal Yönetim Tebliğ Uyarınca Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Çerçevesi tablosunun oluşturulması,  

konularında danışmanlık hizmeti veriyoruz. 

CDP İklim Raporlaması

Karbon Saydamlık Projesi (CDP), şirketlerin, yatırımcıların ve hükümetlerin iklim değişikliği tehdidine karşı önlem almalarını sağlayacak bilgileri toplamak ve şeffaf bir şekilde paylaşmak amacıyla başlatılmıştır. 

Deloitte Sürdürülebilirlik Hizmetleri olarak, iklim politikaları ve kurumsal karbon yönetimi konusunda uzman sürdürülebilirlik hizmetleri ekibimiz ile CDP beyanları anketinin doldurması için gerekli boşluk analizini sağlıyor, risk ve fırsatları belirleme, yöntem belirleme, harekete geçme ve beyanda bulunma çalışmaları ile kuruluşları destekliyoruz.  

CDP kapsamında Türkiye’de gerçekleştirilen çalışmalara (su ve iklim değişikliği raporları) gerek skorlama, gerekse de raporlama konularında hem süreç hem de sponsorluk desteği veriyoruz. 

WEF Paydaş Kapitalizmi Göstergeleri Raporlaması

Deloitte liderlerinin de oluşturulmasında öncülük ettiği Paydaş Kapitalizmi göstergeleri, kuruluşlara kalkınmaya katkılarının izlenmesi için yol göstermektedir.  

Deloitte Sürdürülebilirlik Hizmetleri olarak kuruluşların iş modellerini, üretim ve dağıtım süreçlerini yeni kalkınma ölçütleri ile hizalamalarına yönelik danışmanlık hizmetleri sunuyoruz. Kuruluşların gezegenimize ve topluma pozitif etkilerinin kuruluşların iç ve dış paydaşları ile tanımlayabildiği ilişkilerin kalitesine bağlı olduğunun bilincinde olarak işletmelerin karlılıkları, kendileri için belirledikleri “amaçları” toplumun refahına ve barışına olan katkılarını izlemek, yönetmek ve geliştirmek için danışmanlık hizmetleri sunuyoruz.  

CDP Su Güvenliği Raporlaması

CDP, özel sektörün su kaynakları üzerindeki etkilerini şeffaf bir şekilde açıklamaları gerekliliğini desteklemektedir.  

Deloitte Sürdürülebilirlik Hizmetleri olarak, Su Programı Kapsamında kuruluşun ürün, şirket veya sektörün hem doğrudan hem de dolaylı su kullanımını değerlendirip tedarik zincirinden son kullanıcıya kadar tüm üretim döngüsü boyunca gerçekleşen su tüketimini ve kirliliği inceliyoruz. CDP beyanları anketinin doldurması için gerekli boşluk analizini sağlıyor, risk ve fırsatları belirleme, yöntem belirleme, harekete geçme ve beyanda bulunma çalışmaları ile kuruluşları destekliyoruz. Ayrıca bu süreçteki gelişme alanlarını tespit ederek sizlere CDP Su Anketini doldurmanız sürecinde destek oluruz. 

CDP Şehirler Raporlaması

CDP-ICLEI Ortak Raporlama Sistemi, şehirleri çevresel etkilerini ölçmek ve yönetmek konusunda teşvik etmek için puanlama metodolojisini kullanır. Bu rapor, yerel yönetimlerin şehrin çevresel performansını yönetmeleri ve halkın katılımını sağlamaları için kullanılır.  

Deloitte olarak, deneyimli ekibimiz ile birlikte yerel yönetimlere gerçekleştirecekleri raporlamalarda destek oluyoruz. 

VLR- Kentler için Gönüllü Yerel Gözden Geçirme Raporu

Kentlerin, Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’na (SKA’lara)  katkılarını ortaya koymak amacıyla Gönüllü Yerel Gözden Geçirme Raporları (VLR) hazırlanmaktadır. 

Kamu yönetimi ve yerel yönetimler konusunda deneyimli ekibimiz, yerel yönetimlerin mevcut kalkınma stratejileri arasında sinerji yakalamaya, politika boşluklarını belirlemeye ve paydaşlarla ortaklıklar oluşturmaya yardımcı olan VLR Gönüllü Gözden Geçirme raporlaması ve sürdürülebilir kalkınma amaçlarının yerelleştirilmesi alanında danışmanlık vermektedir. 

Tedarik Zincirinde Öz-Değerlendirme ve Raporlama: BSCI, HIGG FEM, HIGG FSLM, AMFORI, Ecovadis Danışmanlığı

BSCI (İşletme Sosyal Uyumluluk İnisiyatifi) şirketlerin uyması gereken sosyal uyumluluk ilkeleri hakkında bilgi sağlamaktadır. Deloitte olarak, bu inisiyatif kapsamında gerçekleştirilen denetimler hakkında bilgilendirme yapıyoruz. 

Ayrıca, bir sürdürülebilirlik derecelendirme sistemi olan Ecovadis üzerinden, kayıt olma, değerlendirme anketleri için verilmesi gereken cevaplar ve sunulması gereken belgeler hakkında danışmanlık sağlıyoruz.