Customs and global trade diagnostics

Hizmetlerimiz

Gümrük ve Dış Ticaret

Dolaylı Vergiler

Gümrük ve Dış ticaret operasyonlarını yönetirken Deloitte’un sunduğu global kaynaklara, bilgi birikimine, uzmanlığa ve tecrübeye güvenebilirsiniz.

Genel Gümrük ve Dış Ticaret Danışmanlığı

Bu hizmetimiz kapsamında iş ortaklarını karşılaştıkları sorunlarda desteklemekte ve güncel gelişmeler hakkında bilgilendirmekteyiz. Eşyanın Tarifesi, Kıymeti ve Menşei gümrük işlemleriyle ilgili önem arz eden başlıca konulardır. Gümrük mevzuatı bu alanda ulusal ve uluslararası mevzuat dahilinde özel düzenlemeler getirmektedir. Gümrük idarelerinde yaşanan ihtilafların büyük çoğunluğu Tarife, Kıymet ve Menşei alanlarından kaynaklandığından, Deloitte bu alanları danışmalık hizmet alanları içinde değerlendirmiştir.  

Gümrük Rejimleri İle İlgili Danışmanlık Hizmetleri

Dış ticarete konu edilecek eşya mutlaka bir gümrük rejimine tabi olur. Eşya ile ilgili yapılacak işlemlere göre eşyanın rejiminin tespiti önem taşır. Deloitte; Serbest Dolaşıma Giriş Rejimi, İhracat Rejimi, Transit Rejimi, Dahilde İşleme Rejimi, Hariçte İşleme Rejimi, Geçici İthalat Rejimi, Gümrük Kontrolü Altında İşleme Rejimi, Antrepo Rejimi ile ilgili olarak sürekli danışmanlık hizmeti vermektedir.

Gümrük Vergileri ve Mali Mükellefiyetler İle İlgili Danışmanlık Hizmeti

İthalat işlemlerinde çeşitli mali mükellefiyetler söz konusudur. Deloitte, ithalat ve ihracatta tahsil edilen vergi ve diğer mali mükellefiyetlerle ilgili olarak, bunların oranları, bunlardan istisna veya muafiyet sağlanmasının koşulları gibi konularda sürekli danışmanlık hizmeti vermektedir.

Serbest bölge işlemlerine yönelik danışmanlık hizmetleri

Serbest bölgelerde uygulanan dış ticaret mevzuatı ile ilgili olarak daha özel ve değişik düzenlemeler bulunmakta, serbest bölge işlem formu gibi farklı belgeler kullanılabilmekte, serbest bölge işlem fonu gibi farklı mali mükellefiyetler olabilmektedir. Müşterilerimize, serbest bölgelerden ithalat ve Serbest bölgelere ihracat ile transit ticaret, depoculuk hizmetleri, serbest bölgelerde şirket kurulması gibi faaliyetlerle ilgili sürekli danışmanlık hizmetleri sunmaktayız.

Sözleşme analizi

Alım/Satım Sözleşmeleri, Royalti-Lisans Sözleşmeleri gibi dış ticaret sözleşmelerinin hazırlanması aşamasında bunların gümrük ve dış ticaret yükümlülükleri bakımından incelenmesi, sonradan ortaya çıkabilecek sorunların çözümü için önemli görülmektedir. 

Gümrük Denetimleri

Sonradan Kontrol ve Riskli İşlemlerin Kontrolü Yönetmeliğine göre firmaların gümrük işlemleri Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Müfettişleri tarafından yerinde denetlenmektedir. Söz konusu denetimler öncesinde mevcut risklerin tespiti ve var olması halinde mevzuata uygun olarak ortadan kaldırılması için firmaların işlemleri resmi denetimlerdeki bakış açısı ile denetlenmektedir

Cari Gümrük Denetimlerine Destek

Denetime alınan firmalar denetim sürecinde dışarıdan uzman desteğine ihtiyaç duymaktadırlar. Bu ihtiyaç, denetim süreciyle ilgili bilgilendirme, denetim boyunca destek ve denetim sonrasında ortaya çıkacak sonuçlara göre hazırlık yapılması şeklinde kendini göstermektedir. Deloitte bu bakımlardan firmalara destek sağlamaktadır.

Gümrük ve Dış Ticaret Süreç Analizi

Süreç Analizi ile firmaların gümrük ve dış ticaret iş süreçleri incelenmekte ve risk oluşturulabilecek alanlarla verimlilik sağlanabilecek alanların tespiti yapılmaktadır. Bu inceleme; İthalat Süreci, İhracat Süreci, Depolama Süreci, Kullanılan Resmi Belgeler, Hata Düzeltme Mekanizmaları ve Arşivleme gibi iş akışındaki tüm süreci kapsamaktadır.

İhracat Kontrol Hizmeti

Deloitte: ihracat kontrol mevzuatına uyum programları geliştirmek veya mevcut olanları iyileştirme, ihracat risk analizi, ihracat kontrol uyumu için arz zincirini iyileştirme, eğitim verme ve iç kontrol programları geliştirme, ihracat işlemlerinde danışmanlık hizmeti verme, yaptırımlar ve ambargolar konularında danışmanlık hizmeti vermektedir

Gümrük ve Dış Ticaret İhtilaf Yönetimi

Gümrük mevzuatı, ihlal ve usulsüzlüklere öngörülen yaptırımlar bakımından en ağır mevzuat olarak karşımıza çıkmaktadır. Gümrük Kanunu, vergi farkı oluşturan usulsüzlüklerle ilgili olarak ödenmeyen vergilerin üç katı gibi ağır para cezaları; Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu ise hürriyeti bağlayıcı cezalardan ağır para cezalarına kadar çeşitli yaptırımlar öngörmüştür.

Deloitte; yürütülen dış ticaret operasyonları ile ilgili olarak firmaların muhatap oldukları adli ve idari kovuşturmalarda danışmanlık hizmeti vermektedir.

Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası İle İlgili Hizmetler

Deloitte, firmaların AEO sertifikasına başvurabilmek için gerekli koşulları sağlayıp sağlamadığını tespit etmelerinde, AEO sertifikasyonu süreçlerinin tespit edilmesi ve ihtiyaç duyulan bilgi, belge ve kaynaklar dahil yapılması gerekli çalışmalarda (boşluk analizi), AEO başvurusu ve başvurunun değerlendirilmesi ve sonrasında AEO gözden geçirme süreçlerinin tamamında, danışmanlık hizmeti sunmaktadır.