Hizmetlerimiz

Araştırma ve Geliştirme (Ar-Ge) Faaliyetleri

Türkiye’de Ar-Ge faaliyetleri için kapsamlı teşvikler sunulmaktadır. Sunulan bu teşviklerden önemli mali faydalar elde edebilmek için, ne tür faaliyetlerin Ar-Ge faaliyeti olarak kabul edildiğinin bilinmesi önem taşımaktadır.

Türkiye’de hangi faaliyetler AR-GE faaliyeti olarak kabul edilir?
 
 • Bilimsel ve teknolojik alanlardaki belirsizliklerin açıklığa kavuşturulması amacı ile bilim ve teknolojinin gelişmesi için yeni teknik bilgi edinme,
 • Yeni yöntemlerle yeni ürünler, malzemeler, sarf malzemeleri, cihazları, ekipman, prosedür ve sistemlerin geliştirilmesi ve tasarım ve çizim çalışmaları yoluyla yeni teknikler ve prototipler üretilmesi,
 • Yeni ve özgün tasarımları dayalı yazılım faaliyetleri,
 • Yeni ürünler, yöntemler, süreçler ve prosedürler araştırmak ve geliştirmek,
 • Bir ürünün kalitesini, standardını ve performansını artırırken, maliyetini azaltacak yeni teknikler ve teknolojiler araştırmak.

Türkiye’de Sağlanan Ar-Ge Destekleri

Farklı mevzuatlarda düzenlense de, Türkiye’de gerçekleştirilen Ar-Ge faaliyetlerine sağlanan Ar-Ge desteklerini, parasal teşvikler ve vergi indirimi/muafiyeti olarak 2 ana grupta sınıflandırmak mümkündür

Hibeler

Ar-Ge faaliyetleri kapsamında yapılan Ar-Ge harcamaları için TUBİTAK, KOSGEB, Kalkınma Ajansları ve Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı gibi devlet kurumlarınca çeşitli oran ve tutarlarda parasal hibeler sağlanmaktadır. TUBİTAK (Türkiye Bilimsel ve Teknoloji Araştırma Kurumu) Ar-Ge ve yenilik harcamalarına parasal destek sağlayan Kurumların başında gelmektedir. TÜBİTAK tarafından sağlanan hibelerden yararlanmak için, bu kapsamda spesifik projeler geliştirilmeli ve bu projeler için operasyonel ve finansal fizibilite detaylarını içeren gerekli belgelerle TÜBİTAK'a başvurmalıdır.

Yapılan başvuru TÜBİTAK tarafından değerlendirilir ve tüm koşulların sağlanması durumunda ilgili Ar-Ge projesi için sağlanacak hibe onaylanır. TÜBİTAK tarafından onaylanan Ar-Ge projeleri; personel maliyetleri, kullanılacak malzemeler, danışmanlık, seyahat ve genel giderler dahil olmak üzere % 60’a varan oranlarda hibe sağlanmaktadır.

Vergi İndirim ve İstisnaları

Ar-Ge Merkezleri ve Devlet Kurumlarınca Desteklenen AR&GE Projeleri:

 5746 sayılı Ar-Ge Faaliyetlerinin Desteklenmesi Kanunu, en az 30 tam zamanlı Ar&Ge personelinin istihdam edildiği Ar-Ge Merkezleri ile devlet kurumları tarafından desteklenen Ar-Ge projeleri özel teşvikler sağlamaktadır. Kanun kapsamında sağlanan teşvikler aşağıdaki gibidir:

 • Ar-Ge İndirimi: Ar-Ge harcamalarının %100 oranında Kurumlar Vergisi Matrahından indirilmesi (Eğer tam zamanlı Ar-Ge personeli sayısı 500’ü aşarsa, %100 indirime ek olarak, bir önceki yıla kıyasla sonraki yılda artış göstermiş olan Ar-Ge harcamalarının yarısı da indirilebilir.)
 • Ücret Gelir Vergisi İstisnası: Ar-Ge Personeli ücretleri üzerinden hesaplanan gelir vergisinin %80 veya %90 oranında vergiden istisna edilmesi
 • 5 yıl boyunca sosyal güvenlik primi işveren payının  %50 oranında istisna edilmesi
 • Damga vergisi istisnası
 • 100.000 TL’ye kadar tekno-girişim sermayesi desteği

Teknoloji Geliştirme Bölgeleri: 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu, yüksek teknoloji alanlarındaki yatırımlar ve bu alanlardaki Ar-Ge projelerini desteklemek için Teknoloji Geliştirme Bölgeleri’nde faaliyet gösteren şirketler için özel teşvikler sağlamaktadır. Kanun kapsamında sağlanan teşvikler aşağıdaki gibidir:

 • Kurumlar Vergisi İstisnası: Teknoloji Geliştirme Bölgeleri’ndeki yazılım geliştirme ve Ar&Ge faaliyetlerinden elde edilen kazançlar için, 31 Aralık 2023 tarihine kadar
 • KDV İstisnası: Teknoloji Geliştirme Bölgeleri’nde geliştirilen yazılım uygulamalarının teslimi için, 31 Aralık 2023 tarihine kadar
 • Gelir Vergisi İstisnası: Teknoloji Geliştirme Bölgeleri’ndeki Ar&Ge faaliyetlerinde çalışan personel için, 31 Aralık 2023 tarihine kadar
 • SGK İstisnası: 5 yıl boyunca sosyal güvenlik işveren payı için %50 oranında, 31 Aralık 2024 tarihine kadar

Hizmetlerimiz

Ar-Ge ve Devlet Destekleri konusunda tecrübeli ekibimiz,  başlangıç fizibilite incelemelerinden ilgili kurumlara yapılacak başvuru için gerekli hazırlık, süreçteki müzakereler ve başvurunun kabul edilmesi konularında müşterilerimize kapsamlı destek sunmaktadır. Ekibimizin teknik bilgileri ışığında şirketlerin Ar-Ge aktivitelerini analiz etmelerine ve Ar-Ge süreçlerini yönetmeye yardımcı olmaktayız.

Deloitte Türkiye olarak, sağladığımız hizmetler;

 • Ar-Ge projeleri ile ilgili strateji tasarlamada yardımcı olmak ve mevcut faaliyetler için mümkün olan teşvik ve hibeler konusunda danışmanlık verilmesi,
 • Desteklerden yararlanabilmek için gereken tüm başvuru sürecinde destek sağlamak; evrak hazırlanması, ilgili kurumlarla iletişim ve resmi başvuruların yürütülmesi,
 • İlgili kurumlara iletilmesi gereken periyodik mali raporların hazırlanması,
 • İstisna tutarlarının, vergi beyannamelerinin ve diğer mali hesaplamaların denetlenmesi ve yararlanılan teşviklere özel muhasebe işlemleri konusunda danışmanlık verilmesi,
 • Ar-Ge faaliyetlerinde görevli çalışanların eğitilmesi ve gerekli durumlarda içyapının yeniden organize edilmesi,
 • Gelecekteki hedefler için Ar-Ge aktivitelerine öncülük edilmesi,
 • Şirketlerin potansiyel gelişmeler hakkında bilgilendirilmesi ve güncel bilgilerin sunulması.