2021 Global Human Capital Trends, Deloitte Ukraine

Прес-релізи

Міжнародне дослідження Deloitte 2021 Human Capital Trends

Від початку пандемії COVID-19 кількість керівників компаній, що зосереджують зусилля на трансформації роботи, у світі зросла до 61%, а в Україні – до 63%, що вдвічі більше за показник до початку пандемії

Керівники спрямовують зусилля на редизайн роботи шляхом оптимізації людського потенціалу, фокусуючись на сильних сторонах працівників

На тлі безпрецедентних наслідків та викликів, спричинених пандемією COVID-19, компанії запроваджують кардинально нові підходи до організації робочих процесів та виконання самої роботи. Вони вживають заходів для переосмислення майбутнього роботи, піднявши до рівня першорядних питання у сфері управління людським капіталом. Керівники компаній змінюють свій підхід до розробки стратегій забезпечення готовності, зосереджуючи увагу не на звичайному плануванні можливих подій, а на злагодженості дій команди керівників для розробки стратегій, сфокусованих на людині. Це дає змогу компаніям краще адаптуватися до нових реалій.

У своєму звіті 2021 Global Human Capital Trends “The social enterprise in a world disrupted”, компанія «Делойт» вивчає, як саме організації та керівники можуть використати досвід, отриманий під час пандемії, щоб істотно переосмислити робочі процеси та зосередити зусилля не на тому, як вижити, а на тому, як досягти успіху.

У цьогорічному дослідженні Deloitte Global Human Capital Trends взяло участь понад 3 600 лідерів у 96 країнах світу, зокрема 1 200 керівників вищої ланки та членів правління. Україна посіла 6 місце у світі за кількістю респондентів, залучивши понад 200 респондентів, серед яких близько 150 – керівники компаній. Уперше за 11-річну історію проведення дослідження кількість представників бізнес-функцій у світі (56%), зокрема 233 СЕО, які взяли участь в опитуванні, перевищила кількість опитаних представників HR-функції (44%). Це свідчить про зростання важливості питань людського капіталу в процесі прийняття організаційних рішень.

Переосмислення готовності та потенціалу робочої сили

Результати дослідження свідчать про те, що питання управління людським капіталом знаходиться в центрі уваги лідерів, адже саме вони змінюють підхід до визначення організаційної готовності. 17% керівників у світі зазначили, що їхні компанії зосередяться на плануванні малоймовірних подій з великим рівнем впливу, порівняно з лише 6% до початку пандемії. Цікаво, що в Україні відсоток керівників, які врахували досвід початку пандемії для планування готовності до подібних подій у майбутньому лишився майже незмінно низьким (6%). Майже половина (47%) керівників у світі та в Україні вказали, що їхні компанії планують зосередитись на моделюванні кількох можливих сценаріїв, порівняно з 23% та 25% відповідно до початку пандемії. Для забезпечення ефективного управління численними сценаріями можливого розвитку подій та подолання наслідків у разі виникнення малоймовірних подій ще більшого значення набувають дані про працівників та аналітика персоналу в режимі реального часу.

Проте найважливішим фактором переосмислення організаційної готовності є максимальне розкриття потенціалу працівників шляхом нового погляду на компетенції. Майже три чверті (72%) керівників у світі та дві треті (63%) в Україні визначили «здатність працівників адаптуватись до змін, перекваліфіковуватись та опановувати нові ролі» як пріоритетне завдання для забезпечення можливості реагувати на радикальні зміни у майбутньому. Проте лише 17% керівників у світі та 11% в Україні повідомили про повну готовність своїх організацій до адаптації та професійної перекваліфікації працівників для виконання ними нових ролей, що свідчить про суттєву невідповідність між пріоритетами лідерів і тим, як організації насправді підтримують розвиток персоналу.

«Пандемія COVID-19 продемонструвала справжню стійкість робочої сили. Коли від працівників вимагали виконувати нові функції й опановувати нові ролі, вони проявили неабияку здатність вирішувати поставлені перед ними завдання, – зазначає Еріка Воліні, директор і керівник глобальної практики Human Capital компанії «Делойт Консалтинг Ел.Ел.Пі.». – Питання у сфері управління людським капіталом більше не належать до компетенції виключно HR. Під час адаптації до радикальних змін здатність компанії продовжувати свою діяльність залежить від наявності у працівників таких компетенцій, як взаємодія, креативність, критичне мислення і гнучкість. Вирішення питань, пов’язаних з управлінням людським капіталом, стає основним пріоритетом для керівників вищої ланки та правління компанії».

«Що більше, лише незначна частка керівників – 16% у світі та 13% в Україні – відзначила, що під час пандемії COVID-19 HR здійснює позитивний вплив у сфері формування навичок та розвитку компетенцій співробітників. З одного боку, це можна пояснити тим, що на порядку денному у HR-фахівців була низка інших пріоритетних питань, зокрема захист здоров'я працівників та їхня безпека. Проте зволікання у навчанні й розвитку співробітників вже зараз віддаляють компанії від майбутнього успіху», – зазначає Олена Бойченко, директор Human Capital Advisory Services компанії «Делойт» в Україні.  

Співпраця між керівниками вищої ланки має важливе значення для визначення нового напряму в управлінні людським капіталом

HR-функція починає брати на себе нову важливу роль в реорганізації роботи та визначенні нового напряму в управлінні людським капіталом. Враховуючи роль HR-функції та її вплив під час пандемії COVID-19, відсоток HR-директорів, повністю впевнених у здатності HR управляти процесом впровадження необхідних змін протягом наступних 3-5 років збільшився вдвічі – один з восьми респондентів у 2019 році порівняно з майже одним із чотирьох респондентів у 2020 році. Кількість керівників компаній, які не були впевнені у здатності HR-функції до активних дій, суттєво зменшилась – з 26% в 2019 році до 12% в 2020 році.

Запровадження такого рівня організаційних змін вимагає не лише участі CHRO (Chief human resources officer), але й взаємодії та лідерства усіх керівників вищої ланки. За результатами дослідження респонденти визначили лідерство як ключовий фактор, що стимулює зміни. У процесі реорганізації роботи керівники великих компаній зіткнулись із низкою перешкод, які їм доведеться подолати, а саме: забагато пріоритетних завдань, що конфліктують між собою (57% у світі та 41% в Україні), недостатній рівень готовності (43% у світі та 71% в Україні), відсутність бачення майбутнього розвитку (27% у світі та 12% в Україні) та обмеженість фінансових можливостей (20% у світі та 23% в Україні).

«Глобальна пандемія розкрила найкращі якості багатьох лідерів та організацій, оскільки значна частина керівників вищої ланки продемонструвала такий рівень прозорості та емпатії, який ми майже ніколи не бачили раніше, – зазначає Еріка Воліні. – Подальший розвиток співпраці з керівництвом, ефективне використання суто людських компетенцій, а також даних у режимі реального часу для реорганізації роботи забезпечать компаніям можливість розвиватися та підтримувати своє стале зростання».

Поєднання людей і технологій для реорганізації роботи

Результати дослідження демонструють, що керівники дедалі частіше зосереджують увагу не на автоматизації процесів, а на переосмисленні підходів до поєднання можливостей технологій і людей, щоб забезпечити їх ефективне доповнення одне одного та рух організації вперед. 61% керівників у світі та 63% в Україні зазначили, що протягом наступних 3 років вони планують зосередитися на переосмисленні роботи, порівняно із лише 29% та 30% відповідно до початку пандемії. Пандемія COVID-19 допомогла керівникам краще зрозуміти потенційні переваги такого підходу, зокрема збільшення продуктивності, гнучкості й інноваційності.

Під час пандемії компанії використовували моделі командної роботи для підвищення здатності адаптуватися до нових реалій. Керівники компаній дедалі більше усвідомлюють цінність «суперкоманд»: синергії людей і технологій, використовуючи їхні додаткові можливості для досягнення результатів із такою швидкістю та в такому масштабі, які інакше були б просто неможливі. У цьогорічному дослідженні керівники зазначили, що технології не замінюють людину, а навпаки, доповнюють й розширюють її можливості. Трьома ключовими факторами для забезпечення трансформації роботи стали: корпоративна культура (45% у світі та 53% в Україні), компетенції співробітників (41% у світі та 24% в Україні) і технології (35% у світі та 24% в Україні). Саме поєднання цих факторів надасть компаніям можливість створювати ефективні суперкоманди.

Інтеграція добробуту в роботу 

Унаслідок ще більшої розмитості меж між роботою та життям під час пандемії, лідери зосередили зусилля не на забезпеченні балансу між роботою та особистим життям працівників, а на дизайні роботи для формування добробуту – в роботі та житті. Загалом 69% керівників у світі та 56% в Україні зазначили, що протягом пандемії COVID-19 вони запровадили відповідні політики, щоб допомогти працівникам краще інтегрувати своє особисте та професійне життя. Сім із десяти керівників компаній як у світі, так і в Україні зазначили, що перехід на віддалену роботу позитивно вплинув на добробут співробітників.

«Хоча топ-пріоритет керівників компаній в Україні та світі на наступні 3 роки через трансформацію роботи дещо відрізняється (у світі – це покращення досвіду клієнтів, а в Україні – пошук нових клієнтів та продуктів), решта пріоритетних цілей є однаковою, зокрема зменшення витрат і підвищення інноваційності. Водночас необхідність поліпшення добробуту співробітників відзначено керівниками компаній в Україні та світі як одне з найменш пріоритетних завдань. На жаль, це йде всупереч з очікуваннями самих працівників, які вважають поліпшення добробуту одним із трьох головних завдань роботодавця. Такі результати дослідження ставлять під сумнів бажання керівників зосереджувати увагу на забезпеченні добробуту співробітників після завершення пандемії», – зазначає Олена Бойченко, директор Human Capital Advisory Services компанії «Делойт» в Україні.

«Компанії, які забезпечать інтеграцію програм добробуту в дизайн роботи як на рівні кожного працівника і команди, так і на рівні організації, будуть здатні побудувати стале майбутнє, в якому працівники почуватимуться й працюватимуть найкраще, – говорить Еріка Воліні. – Пандемія показала нам, що наявність стратегій роботи з фокусом на людині є не просто бонусом, а абсолютною необхідністю. Успіху досягнуть ті лідери, які застосовуватимуть комплексний підхід до вирішення питань у сфері управління людським капіталом та будуватимуть процес прийняття бізнес-рішень з урахуванням людського потенціалу».

Чи була корисною ця інформація?