Clearly IFRS

Стаття

«Зрозуміло про МСФЗ»

Практичні рекомендації щодо впровадження нових МСФЗ

Це серія рекомендацій, які допоможуть вам активізувати ваші зусилля із прийняття і впровадження Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ).

«Зрозуміло про МСФЗ» є серією практичних рекомендацій, призначених для прискорення процесу прийняття та впровадження Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ) у вашій компанії. Рекомендації містять інструмент «Кроки для впровадження» (Steps to Implementation). Цей інструмент призначений для того, щоб зробити ваш повсякденний процес застосування стандартів безпроблемним і легким.

МСБО 19 (2011) «Виплати працівникам»

«Зрозуміло про МСФЗ»: Практичні рекомендації щодо впровадження МСБО 19 (переглянуто у 2011 році) «Виплати працівникам»призначені для того, щоб допомогти вам активізувати свої зусилля із прийняття до застосування Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ) і впровадження цього стандарту. Ці рекомендації містять інструмент«Кроки для впровадження» (Steps to Implementation), розроблено для того, щоб процес прийняття до застосування цього стандарту у вашій організації відбувався без проблем і легко.

МСБО 19: Дізнатися про зміни

Після зовсім нещодавнього завершення процесу прийняття до застосування МСФЗ канадські підприємства можуть здивуватися тією великою кількістю нових важливих МСФЗ, які набули чинності у 2013 році. МСБО 19 (переглянуто у 2011 році) («МСБО 19П») є переглянутим стандартом зі змінами, зосередженими на низці конкретних сфер, зокрема:

  • Облік пенсійних планів із визначеними виплатами
  • Визначення (і, відповідно, оцінка) короткострокових і довгострокових виплат, а також виплат працівникам з виходом на пенсію і розкриття інформації про них
  • Стандарт із поправками матиме істотний вплив на деякі підприємства; а для інших така зміна матиме обмежений характер.

МСФЗ 10 «Консолідована фінансова звітність»

МСФЗ 10 «Консолідована фінансова звітність» є новим стандартом, який замінює МСБО 27 «Консолідована та окрема фінансова звітність» («МСБО 27») і ПКТ 12 «Консолідація – компанії спеціального призначення» («ПКТ 12»). Основною метою розробки нового стандарту є створення єдиної моделі для контролю, яку можна застосовувати до всіх підприємств.

В основі МСФЗ 10 лежить вимога, відповідно до якої для того, щоб інвестор мав контроль над об’єктом інвестування, він має дотримуватися таких  трьох  пунктів :

  • мати владні повноваження щодо об’єкта інвестування;
  • наявність ризиків або прав щодо змінних результатів діяльності об’єкта інвестування; та
  • здатність використовувати свої владні повноваження щодо об'єкта інвестування для впливу на результати інвестора.

Щоб дізнатися більше, завантажте повну версію.

МСФЗ 11 «Угоди про спільну діяльність»

«Зрозуміло про МСФЗ» (Clearly IFRS): Практичні рекомендації щодо впровадження МСФЗ 11 «Угоди про спільну діяльність» є ресурсом, призначеним для того, щоб допомогти вам активізувати процес прийняття до застосування Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ) і впровадження цього стандарту. Ці рекомендації містять інструмент «Кроки для впровадження» (Steps to Implementation), розроблений для того, щоби процес прийняття до застосування цього стандарту у вашій організації відбувався без проблем і легко.

Після зовсім нещодавнього завершення процесу прийняття до застосування МСФЗ канадські підприємства можуть здивуватися тією великою кількістю нових важливих МСФЗ, які набули чинності у 2013 році. МСФЗ 11 є новим стандартом, і він замінює МСБО 31 «Частки у спільних підприємствах» («МСБО 31») і ПКТ13 «Спільно контрольовані підприємства– немонетарні внески учасників («ПКТ13»). Основною метоюнового стандарту є створення порядку обліку, який достовірно відображає справжній характер економічної частки, утримуваної підприємством.

МСФЗ 11: Дізнатися про зміни

Вибір поточної політики згідно з МСБО 31 для спільно контрольованих підприємств замінено вимогою обліковувати частки  залежно від характеру прав та зобов’язань підприємстваза угодою про спільну діяльність. Відповідно до МСФЗ 11, окремі активи та зобовязання у рамках угоди про спільно контрольоване підприємство не визнаються у фінансовій звітності сторони зі спільним контролем, за винятком випадків коли права та зобов’язання за такими активами і зобов’язаннями фактично перебувають у сторін за цією угодою, а не у такого спільно контрольованого підприємства.

Для підприємств, які раніше застосовували пропорційну консолідацію за угодами про спільну діяльність, і які не використовують окреме підприємство, дія цих змін (і такі є) матиме обмежений характер.

МСФЗ 13 «Оцінка справедливої вартості»

Завантажити повну версію документа рекомендацій

МСФЗ 13 «Оцінка справедливої вартості» («МСФЗ 13») є стандартом, який встановлює концептуальну основу для оцінки справедливої вартості. Цей стандарт не визначає, коли потрібно робити оцінку справедливої вартості, а швидше встановлює вимоги щодо способів оцінки справедливої вартості, коли інший стандарт вимагає використання оцінки справедливої вартості чи розкриття інформації про справедливу вартість. Окрім вимог щодо оцінки, МСФЗ 13 також встановлює комплексні вимоги щодо розкриття інформації.

Щоб дізнатися більше, завантажте повну версію.

МСФЗ 15: «Доходи від реалізації за договорами з клієнтами»

Наприкінці травня 2014 року було випущено МСФЗ 15 «Доходи від реалізації за договорами з клієнтами» («МСФЗ 15»). Цей стандарт визначає єдину комплексну модель обліку доходів від реалізації, які виникають за договорами з клієнтами, і замінює поточні рекомендації щодо визнання доходів.

Основний принцип МСФЗ 15 полягає в тому, що підприємство визнаватиме дохід від реалізації, щоб відобразити передачу товарів або послуг, визначених як сума, на яку, як очікує підприємство, воно отримає право в обмін на такі товари або послуги. Зокрема, новий стандарт вимагає, щоби відмінні товари чи послуги обліковувалися окремо, що може істотно вплинути на строки визнання доходів та прибутку.

Хоча загальні принципи здаються знайомими, МСФЗ 15 містить значну кількість рекомендацій із багатьох питань, які виникають під час визначення належних строків та оцінки доходів. І насамкінець, новий стандарт вимагає значного розкриття інформації стосовно звітності про доходи від реалізації, тож підприємства будуть змушені забезпечити вчасний збір належної інформації.

Для розуміння ключових аспектів цього стандарту ви можете завантажити наш інформаційний бюлетень «МСФЗу фокусі» (IFRS in Focus) від 28 травня 2014 року.

Щоб отримати доступ до нашої серії вебкастів, присвячених актуальним змінам у підготовці фінансової звітності, включно з вебкастом, присвяченим новому стандарту щодо визнання доходів, просимо відвідати наші архіви вебкастів.

Наші фахівці доповнили серію «Зрозуміло про МСФЗ» компанії «Делойт» дев’ятьма публікаціями з описом ключових аспектів МСФЗ 15 за галузями. У цих публікаціях говориться про потенційні зміни у строкахвизнання, оцінку (включно із розподілом доходів між рахунками товарів і наданих послуг) і розкриття інформації.

Щоб дізнатися більше, завантажте публікацію, яка стосується вашої організації, скориставшись покликаннями, які подано далі.

Товари широкого вжитку

Ключовий аспект: Підприємства, які поставляють товари на умовах FOB у пункті відвантаження, але зберігають певний вид ризику під час транспортування, можуть визнавати дохід від реалізації раніше, якщо контроль переходить до покупця у момент відвантаження.

Товари промислового виробництва

Ключовий аспект: Нова модель передбачає визнання доходу від реалізації у момент виробництва індивідуалізованих товарів залежно від умов договору із замовником і, зокрема, положень про припинення дії договору. Організації можуть визначити, що дохід маєвизнаватися ранішеу порівнянні з поточною практикою.
Гуртова та роздрібна торгівляі збут

Ключовий аспект: Підприємство роздрібної торгівлі має враховувати інформацію про те, чи гарантія лише підтверджує, що продукт відповідає узгодженій специфікації, чи передбачає додаткове технічне обслуговування. Якщо передбачено додаткове технічне обслуговування, необхідно обліковувати окреме зобов’язання з виконання умов договору.

Нерухомість

Ключовий аспект: Деяким підприємствам із сектору нерухомості доведеться дізнатися, що дохід від реалізації, якийраніше визнавався на певний момент часу, тепер слід визнавати протягом певного часу, або навпаки.

Засоби масової інформації

Ключовий аспект: Компанії сектору ЗМІ часто пропонують своїм клієнтам пакети товарів і послуг. Наприклад, мультимедійна рекламна кампанія може охоплювати кілька видів розміщення реклами, зокрема друковані видання, мережу Інтернет і телебачення. Підприємствам потрібно визначити, чи рекламні послуги є окремими зобов'язаннями із виконання умов договору, на які потрібно належним чином встановити ціну, чи такі послуги слід обліковувати як одне зобов'язання.

Високі технології

Ключовий аспект: МСФЗ 15 розрізняє між ліцензіями, які є передачею прав користування інтелектуальною власністю підприємства (визнається на певний момент часу), і ліцензіями, які є наданням доступупротягом певного періоду часудо інтелектуальної власності підприємства (визнається протягом періоду доступу). Підприємствам сектору високих технологій потрібно вивчити свої ліцензійні угоди у світлі цієї нової рекомендації та, можливо, внести зміни до своєї поточної облікової політики.

Телекомунікації

Ключовий аспект: Теле- та радіокомпанії тепер зобов'язані визнавати більшу суму доходів, пов'язаних із субсидованими телефонами, на момент укладання договору, і меншу – протягом строку дії договору незалежно від схеми розрахунків.

Чи була корисною ця інформація?