Insikter

Ändrad deklarationstidpunkt för mervärdesskatt och förändrad hantering av moms vid import

Från och med den 1 januari 2014 har skatteförfarandelagen ändrats för att möjliggöra att redovisning av moms för ett beskattningsår kan göras i samband med att inkomstdeklarationen lämnas in. Syftet med lagändringarna är att underlätta skatteredovisningen för de företag som redovisar moms för ett beskattningsår. Möjligheten att redovisa moms i samband med inkomstdeklarationen begränsas dock och är inte möjlig för de företag som bedriver handel med andra EU-länder.

Från och med den 1 januari 2015 ska Skatteverket vara beskattningsmyndighet för moms vid import istället för Tullverket när en importör är momsregistrerad i Sverige och varorna importeras för den momspliktiga verksamheten. Förändringarna medför klara likviditetsfördelar för bolag som importerar varor till Sverige och är momsregistrerade här eftersom redovisningen av importmomsen kommer att göras i samma skattedeklaration där ingående moms dras av. För bolag med full avdragsrätt för moms uppkommer således ingen likviditetspåfrestning med anledning av importen eftersom ingen importmoms kommer att behöva betalas, utan endast redovisas som ut- och ingående moms i samma skattedeklaration.

För att Skatteverket och Tullverket ska kunna bedöma tillämplig beskattningsmyndighet och kontrollera redovisad moms vid import ska det finnas ett informationsbyte mellan myndigheterna.

Hade du nytta av den här informationen?