Insikter

Ställningstagande om nya reglerna om frivillig skattskyldighet

Skatteverkets ställningstagande om frivillig skattskyldighet för uthyrning av verksamhetslokaler genom att en faktura utfärdas med utgående moms.

Skatteverket har i ett ställningstagande publicerat den 4 februari 2014 (dnr 131 753314-13/111) behandlat vissa frågor som har uppkommit i och med de nya bestämmelser i momslagen rörande frivillig skattskyldighet för uthyrning av verksamhetslokaler som trädde i kraft den 1 januari 2014.

Bakgrund

Enligt huvudregeln medför uthyrning av en fastighet inte skattskyldighet för fastighetsägaren. Sedan 1979 har det dock funnits möjlighet för Skatteverket att efter ansökan besluta att en fastighetsägares uthyrning ska medföra så kallad frivillig skattskyldighet. Från den 1 januari 2014 har reglerna justerats så att själva ansöknings- och beslutsförfarandet har slopats. De nya reglerna innebär att en fastighetsägare, givet att övriga förutsättningar är för handen, blir frivilligt skattskyldig genom att ange utgående moms i en faktura. Fakturan ska ha utfärdats efter den 31 december 2013 och ska avse uthyrning av en verksamhetslokal för en hyresperiod som påbörjas efter nämnda datum.

Vid uthyrning av fastighet faktureras hyran normalt innan hyresperioden har påbörjats, och därmed innan den frivilliga skattskyldigheten har inträtt. Skatteverket har därför behövt ta ställning till hur de nya bestämmelserna ska tillämpas vid förskottsfakturering.

Skatteverkets ställningstagande

Skatteverket anser att en fastighetsägare blir frivilligt skattskyldig då utgående moms anges i en förskottsfaktura om övriga villkor för frivillig skattskyldighet är uppfyllda. Den frivilliga skattskyldigheten gäller dock tidigast från och med ingången av den hyresperiod som förskottsfakturan avser. Detta medför att fastighetsägaren inte har rätt till avdrag för ingående moms på kostnader för uthyrningen som har uppkommit före ingången av denna hyresperiod. Om bestämmelserna om retroaktivt avdrag eller jämkning är uppfyllda kan dock avdragsrätt för ingående moms på kostnader som uppkommit före denna dag medges.

Om betalning av förskottsfakturan tas emot före den första dagen i hyresperioden ska den utgående momsen redovisas för den redovisningsperiod som hyresperioden går till ända. Detta gäller under förutsättningen att uthyrningen inte medfört skattskyldighet sedan tidigare. Hyresgästens avdragsrätt för ingående moms inträder samtidigt som den utgående momsen redovisas.

I de fall betalningen av förskottsfakturan tas emot under hyresperioden ska den utgående momsen redovisas för den redovisningsperiod som betalningen tas emot. Detta gäller även de fall där uthyrningen medfört skattskyldighet sedan tidigare. Även hyresgästens avdragsrätt för ingående moms inträder under den redovisningsperiod som betalning har lämnats.

Exempel på hur den nya lagstiftningen ska tillämpas i ett antal typsituationer återfinns i Skatteverkets ställningstagande som du kan läsa mer om här >

Deloittes kommentar

Viktigt att uppmärksamma är att de nya reglerna endast gäller för de fakturor som utfärdats efter den 31 december 2013 och som avser uthyrning av en verksamhetslokal för en hyresperiod som påbörjas efter den 31 december 2013. En fastighetsägare blir därför inte frivilligt skattskyldig om fakturan som anger utgående skatt har ställts ut före den 1 januari 2014, detta trots att fakturan avser en uthyrningsperiod efter nämnda datum. För dessa fakturor tillämpas de äldre reglerna. Om inte frivillig skattskyldighet har inträtt för uthyrningen enligt de äldre reglerna är det som är angivet som utgående moms på fakturan inte moms enligt momslagen. Vid sådana fall har hyresgästen inte avdragsrätt för det som ”moms” felaktigt betecknade beloppet, men fastighetsägaren är likafullt skyldig att betala beloppet till staten. Detta är naturligtvis en situation som bör undvikas.

Hade du nytta av den här informationen?