Perspectives

Tổ chức kiên cường & Lãnh đạo kiên tâm|Resilient organization & leadership

Vững vàng vượt bão|Stay firm in crisis

Bộ ấn phẩm cung cấp những hiểu biết sâu sắc, giúp kiến tạo tổ chức kiên cường cùng đội ngũ vững vàng vượt qua bất kỳ gian khó nào trong tương lai. | These publications provide insights that help organizations and business leaders rebuild with resilience to overcome any challenge in the future.

Đại dịch COVID-19 đã bước sang “mùa” thứ hai với những diễn biến ngày một khó lường và hệ lụy ngày càng nghiêm trọng. Đợt khủng hoảng này tiếp tục là một phép thử với độ khắc nghiệt ngày càng cao về sức chống chịu của các doanh nghiệp trên toàn cầu cũng như ở Việt Nam.

The COVID-19 pandemic has moved to the second year with increasingly unpredictable developments and serious consequences. The resilience of worldwide enterprises has been put to a severe test.

Trong bối cảnh đó, Deloitte Việt Nam xuất bản bộ ấn phẩm “Lãnh đạo kiên tâm – Tổ chức kiên cường” với 2 tập đặc biệt. Đây là những kinh nghiệm và kỹ năng đã được các nhà lãnh đạo, các doanh nghiệp trên thế giới áp dụng thành công để ứng phó với khủng hoảng trong suốt gần hai năm qua. Deloitte đã nghiên cứu và tổng hợp chúng thành hệ tư duy lãnh đạo và quản trị doanh nghiệp đầy giá trị thực tiễn.

In this context, Deloitte Vietnam publishes a series of publications entitled "Resilient Leaders - Resilient Organizations" with two special volumes. The series has condensed the experience of what and how business leaders can successfully respond to crises over the past two years. These insights have been researched and synthesized into a business management system and leadership mindset.

Tập 1 – “Nhà lãnh đạo kiên tâm: Chiến đấu và Chiến thắng COVID-19” sẽ giúp độc giả định danh về giá trị và vai trò của các nhà lãnh đạo kiên tâm, được xác định qua năm phẩm chất cơ bản để nói lên họ là ai, và tiếp đó, họ làm gì để dẫn dắt doanh nghiệp/tổ chức của mình vượt qua giai đoạn khủng hoảng bằng cách Đối phó và Phục hồi, để Tăng trưởng và Hưng thịnh trong “Bình thường mới”.

Volume 1 – “Resilient Leadership: Business respond and recover from COVID-19” will help readers identify the value and role of five essential qualities of who they are, and then by what they do across three critical time frames: Respond, Recover, and Thrive in “the new normal”. 

Vol1 Resilient Leadership

Tập 2 – “Tổ chức kiên cường: Vững vàng trong thử thách” là cuốn cẩm nang giúp cho lãnh đạo các doanh nghiệp Việt Nam nhận diện khả năng phục hồi, tăng cường sức khỏe doanh nghiệp trong nghịch cảnh và xác định các mục tiêu dài hạn trong tương lai. Qua đó, các nhà lãnh đạo có thể xác định những thành tố cần thiết để củng cố sự kiên tâm của bản thân, và để xây dựng Tổ chức của mình ngày một linh hoạt, kiên cường, vững vàng vượt qua bất kỳ thách thức nào.

Volume 2 – “Resilient Organization: Remaining steadfast in Challenges” is a handbook to help Vietnamese business leaders identify resilience, strengthen business resources, and recognize long-term goals. As a result, executives can find the essential ingredients to build their durability to lead the whole company to overcome disruptions in the future.

Vol2 Resilient Organization

(*) Đây là chuỗi ấn phẩm được tổng hợp và biên dịch từ các báo cáo của Deloitte – được biên soạn bởi ông Punit Renjen – CEO Deloitte Toàn cầu.

(*) This publication series are conducted based on the insights & reports published by our Deloitte Global CEO – Punit Renjen.

Did you find this useful?