Finance

Ծառայություններ

Ֆինանսներ

Այն ֆինանսական տնօրենները, ովքեր իրականացրել են կազմակերպության ֆինանսական կառուցվածքի ձևափոխություններ, գիտեն, որ դա դժվար և ժամանակատար գործընթաց է: Դա պահանջում է մանրակրկիտ մշակված պլան և ռեսուրսներ, այն կարող է ծախսատար լինել։ Սակայն, ֆինանսական կառուցվածքի ձևափոխությունը կարող է բարդ լինել նաև այն ժամանակ, եթե ֆինանսները պետք է համապատասխանեն փոփոխվող պահանջներին և բիզնեսի ռազմավարական պլաններին: Դելոյթի մասնագետներն օգնում են ֆինանսական ղեկավարներին լուծել առաջնահերթ խնդիրները՝ նպաստելով ֆինանսական գործառույթներին, աջակցել և ստեղծել արժեք բիզնեսի համար, մշակել բարձր կատարողականությամբ գործառնական մոդել, բարելավել հիմնական գործընթացները, կառավարել ընթացիկ աշխատանքի կատարողականության մոդելը:

The finance functions that underpin an organization’s success can be complex. Today’s finance professionals need the smart tools and guidance to manage these complexities and provide insights to drive profitability and growth—and Deloitte’s Finance & Performance services deliver the industry-leading knowledge and cloud-based solutions to do just that.

Extensive real estate holdings can turn from valuable assets into liabilities if not managed effectively. Let our property professionals guide your Real Estate & Locations Strategy with technology solutions and leading-edge advice on location selection, portfolio optimization, incentive negotiations, risk management, asset sales, and other key decisions that will keep your real estate aligned with your business imperatives.

Deloitte’s Global Business Services bring an organization’s disparate locations and business units together in the kind of operational harmony that transforms outcomes. With offerings such as service-delivery and operating-model design, and Business Process Outsourcing advice, our specialists help you synchronize governance and business practices across organization locations to enhance collaboration and drive efficiencies.

Finance leaders looking to transform their business processes, or strategize for event-driven transformations such as mergers & acquisitions, can navigate smoothly through the challenge with the experienced direction of Deloitte’s Finance Strategy professionals. Our teams provide strategic services including technology, data, systems architecture, and talent strategies to ensure successful transformations in areas such as general strategy, capital management, IPO readiness, and events and turnarounds.

Deloitte’s Operational Finance services help you transform and optimize day-to-day transactional functions central to the role of finance departments. Our professionals work in areas such as close, consolidate, report to reduce cost, align resources, enhance insights, and improve speed and quality control of the process; managing the end-to-end procure-to-pay processes that an organization performs to source, procure, and pay for materials, goods and services, and manage working capital; and the implementation of automated solutions to smooth an organization’s order to cash functions.

Our Business Finance offerings leverage the power of advanced analytics and statistical forecasting to support process transformation, including business finance process, performance management and talent optimization, budgeting and planning, and management information and insights.

Deloitte’s 2015 global shared services survey

Read the key findings of Deloitte's 2015 shared services survey, developed by the U.S. member firm, which had representation from more than 300 organizations around the globe and provides data for more than 1,000 shared services centers globally.

2015 global shared services survey