Governance, Risk and Compliance

Creating value through intelligent risk-taking

Strategic Risk. Financial Risk. Cyber security threats. Changing global regulations. Evolving governance landscapes. Governance, Risk and Compliance (GRC) services help clients focus not only on risks that can threaten value, but also the risks an enterprise can take to create value.

Վերլուծական նյութեր

The Strategic Risk Quiz

A short, online benchmarking quiz, which allows you to compare your approach to strategic risk management to the overall respondent pool from the Exploring Strategic Risk survey.

Վերլուծական նյութեր

Ռիսկերի գնահատումը գործնականում

Սյս գործիքը, մշակված Դելոյթի եւ COSO համատեղ ջանքերով, իրենից ներկայացնում է ռիսկերի գնահատման չափանիշների մշակման մեխանիզմներ, ռիսկերի գնահատման եւ դասակարգման չափանիշներ: 

Վերլուծական նյութեր

GRC – At the heart of managing business

View the discussion with Deloitte's Global Governance, Risk, and Compliance (GRC) leaders – Henry Ristuccia, GRC Leader, Deloitte & Touche LLP, and Paul Skippen, GRC Leader, Deloitte Canada – on how to create and protect value by placing GRC at the heart of the business.

Ծառայություններ

Ռիսկերի գծով ծառայություններ

Դելոյթ ԱՊՀ-ի կողմից տրամադրվող ռիսկերի հետ կապված ծառայություններն տրամադրում են լուծումներ ռիսկի վերլուծության և գնահատման, ռիսկերի հաշվառման վերաբերյալ:

Ծառայություններ

Regulatory and Compliance Program Services

The Regulatory and Compliance Program services provided by Deloitte member firms assist organizations in adapting to a changing regulatory environment.