System Integration

Ծառայություններ

Համակարգի ինտեգրում 

Տեխնոլոգիաների ընձեռած հնարավորություններից օգտվելու համար բիզնեսին անհրաժեշտ է հաղթահարել համակարգերի համապարփակ ինտեգրման դժվարությունները թե՛ ընկերության ներսում, և թե արտաքին գործընկերների, մատակարարների, հաճախորդների հետ աշխատանքում: Դելոյթի համակարգերի ինտեգրման մասնագետները կարող են ընկերություններին օգնել հաղթահարել տեխնոլոգիաների հետ կապված բարդությունները և լուծել բիզնեսի դժվարությունները տեխնոլոգիաների ինտեգրման միջոցով՝ որպես առանձին ծառայություններ կամ համապարփակ լուծումներ: Մենք առաջարկում ենք թե՛ խորհրդատվական և թե՛ ներդրման ծառայություններ՝ հնարավորություն տալով ընկերություններին ավելի լավ կառավարել իրենց տեխնոլոգիաները և տեխնոլոգիական ակտիվների պորտֆելները:

Deloitte CIS announces the launch of legal services for technology projects

Deloitte CIS announces that it will start providing legal services for technology projects. This became possible after Deloitte acquired a local law firm, Tolkachev and Partners.

“The development of a digital economy is on the agenda for most of our clients. Technologies like cloud computing, artificial intelligence and driverless vehicles, among others, create enormous opportunities for our clients, but also pose challenges and risks in light of constantly evolving regulations and a high degree of uncertainty".

IT Project Portfolio Management

Transformational change brings with it both the potential for significant business success, and a downside risk which could affect your business’s very survival. We have the skills and experience necessary to help you avoid the potential pitfalls and bring your projects in, on budget and on time.

Technology integration services for financial institutions

Deloitte is ranked #1 in global financial services consulting . Due to our wide network of offices in Moscow, St. Petersburg, Yuzhno-Sakhalinsk, Ufa, Baku, Kiev, Minsk, Tbilisi, Almaty, Astana, Atyrau, Aktau, Bishkek, Tashkent, Yerevan, Ashgabat and Dushanbe, we actively work with leading financial institutions in Russia and CIS.