Novosti

EU4Agri: Podrška poljoprivredno-prehrambenom sektoru u BiH

Poziv za dostavu projektnih prijedloga

Projekat Evropske unije EU4Agri objavio je javni poziv vrijedan 3 miliona KM za dodjelu bespovratnih sredstava tj. investicija u prerađivačke kapacitete i marketing poljoprivredno-prehrambenih proizvoda , odgovarajući ujedno i na potrebe za oporavkom od krize prouzrokovane COVID19 pandemijom.

 

Cilj poziva

Kroz provedbu mjera podrške, projekat EU4Agri očekuje ostvarivanje sljedećih ciljeva:
•  Jačanje/stabilizacija proizvodne konkurentnosti i povećanje/zadržavanje nivoa produktivnosti prehrambene industrije kroz modernizaciju i uvođenje novih tehnologija , inovacije, i promovisanje dodane vrijednosti poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda;

•  Unaprijeđenije kvaliteta proizvoda, higijene i sigurnosti hrane kroz uvođenje standarda kvaliteta;

•  Promovisanje dobrih praksi i održivog razvoja putem poboljšanja upravljanja prirodnim resursima, zaštite okoliša, zaštite radnika i sigurnosti hrane;

•  Zaštita poslovanja od posljedica nastalih uslijed pandemije COVID-19 i korištenje novih poslovnih prilika za jačanje poslovanja i pristup novim tržištima.

 

Prihvatljivi podnosioci

Prihvatljivi podnosioci prijava za dodjelu bespovratnih sredstava u okviru mjere podrške mogu biti obrti, preduzetnici, zadruge i preduzeća u skladu sa važećom klasifikacijom u BiH:

•  koja se bave preradom poljoprivrednih proizvoda i/ili proizvodnjom prehrambenih proizvoda i upisani su u registar klijenata kod nadležnog ministarstva/institucije,

•  koja u vlasničkoj strukturi imaju udio javnog kapitala ili glasačkih prava tog javnog kapitala u iznosu do maksimalno 25% i nisu članica holdinga.
 

Prihvatljive prijave

Za podršku investicijama u prerađivačke kapacitete i marketing prehrambenih proizvoda prihvatljivi su svi projekti koji se isključivo odnose na sljedeće poljoprivredne sektore:

•  prerada voća, vinarstvo i maslinarstvo,
•  prerada povrća,
•  prerada mlijeka,
•  prerada mesa,
•  prerada i konzerviranja riba, ljuskara i mekušaca,
•  prerada žitarica (što ne uključuje proizvodnju stočne hrane).

Prihvatljive investicije i troškovi se odnose na izgradnju objekata, nabavku opreme, mašina, alata, komunikacijskih uređaja, hardvera i softvera za kontrolu, praćenje, upravljanje i nadzor proizvodnih procesa, profesionalnih i konsultantskih usluga te ostalih roba.

Napomena: Planirana investicija se isključivo odnosi na samo jedan od prihvatljivih sektora za podršku.

Ukupna raspoloživa sredstva iznose do 3 miliona KM. Bespovratna sredstva po jednoj prijavi mogu iznositi od 60.000 KM do 300.000 KM (bez PDV-a). Za svaki projekat podnosilac prijave mora osigurati vlastito sufinansiranje u iznosu od minimalno 35% ukupnog iznosa predložene investicije (35% sufinansiranje podnosioca prijave i 65% finansiranje kroz mjeru podrške EU4Agri).

Više informacija o programu i načinu apliciranja je dostupno na www.ba.undp.org.

Rok za dostavu aplikacija je 30. septembar 2020. godine do 17:00.
 

Kako Vam Deloitte može pomoći?

Možemo Vam pomoći pri identifikaciji poslovnih projekata za koje biste mogli ostvariti poticajne mjere što uključuje:

•  Sveobuhvatnu pomoć u postupku pripreme potrebne dokumentacije i podnošenja prijave za dodjelu bespovratnih sredstava;

•  Savjetovanje i koordinaciju prilikom sklapanja ugovora o dodjeli bespovratnih novčanih sredstava;

•  Usluge u razdoblju realizacije ugovora (npr. sastavljanje zahtjeva za nadoknadom sredstava, komunikacija s posredničkim tijelima itd.);

• Pregled poštovanja obveza iz postojećih ugovora o potporama.

Želite primati novosti o dostupnim grantovima, poticajima i fondovima:

Prijavite se

Je li Vam ovo bilo korisno