Izmjene i dopune Pravilnika o primjeni Zakona o porezu na dobit FBiH

Novosti

Zakon o rokovima i postupanju u sudskim postupcima za vrijeme trajanja nesreće na teritoriji FBiH

Poreske novosti, maj 2020.

Oba doma Parlamenta Federacije BiH usvojila su po hitnom postupku Zakon o rokovima i postupanju u sudskim postupcima za vrijeme trajanja nesreće na teritoriji FBiH („Zakon“), te se njegova objava očekuje u „Službenim novinama FBiH“. Zakon stupa na snagu narednog dana od dana objave u „Službenim novinama FBiH“.

U nastavku dostavljamo pregled pojedinih odredbi Zakona, od potencijalnog interesa za poslovne subjekte.

Parnični, vanparnični i izvršni postupci

Za vrijeme stanja nesreće, prestaju teći rokovi za: podnošenje tužbe u parničnom postupku, podnošenje prijedloga za pokretanje vanparničnog postupka ili postupka izvršenja isprava, te drugih podnesaka koji su vezani rokom.*

*Izuzetno, rokovi ne prestaju teći u hitnim postupcima koji su propisani Zakonom.

Krivični i prekršajni postupci

Za vrijeme stanja nesreće, u krivičnom i prekršajnom postupku prestaju teći rokovi za: izjavljivanje žalbi na odluke kojima se postupak okončava, izjavljivanje vanrednih pravnih lijekova, te za poduzimanje drugih procesnih radnji.*

*Izuzetno, rokovi ne prestaju teći u hitnim postupcima koji su propisani Zakonom. U prekršajnoj materiji ne prestaju teći rokovi predviđeni za postupanje u smislu odredbi člana 57., 58., 59., 60. i 61. Zakona o prekršajima.

Upravni sporovi

Za vrijeme stanja nesreće, prestaju reći rokovi u upravnim sporovima koji se odnose na poduzimanje procesnih radnji i ispunjenje njihovih materijalnih obaveza.*

U upravnim sporovima usmena rasprava se neće provoditi osim u hitnim postupcima propisanim Zakonom.

*Izuzetno, rokovi ne prestaju teći u hitnim postupcima koji su propisani Zakonom.

Pravni lijekovi

Za vrijeme stanja nesreće, prestaju teći rokovi za izjavljivanje redovnih i vanrednih pravnih lijekova, prijedloga za vraćanje u pređašnje stanje ili za poduzimanje drugih procesnih radnji u parničnim, vanparničnim i izvršnim postupcima i upravnim sporovima iz Zakona.

Rokovi zastarjelosti

Rokovi zastarjelosti, propisani zakonima iz građanskopravne oblasti, ne teku za vrijeme stanja nesreće.

Važenje Zakona

Zakon se primjenjuje do prestanka stanja nesreće u Federaciji BiH.

Napomena: tekst Novosti pripremljen je na osnovu posljednje dostupnog teksta prijedloga Zakona i usvojenih amandmana.

Je li Vam ovo bilo korisno