Izmjene i dopune Pravilnika o primjeni Zakona o porezu na dobit FBiH

Novosti

Zakon o ublažavanju negativnih ekonomskih posljedica

COVID-19 | koronavirus (korona virus)

Poreske novosti, maj 2020.

Oba doma Parlamenta Federacije BiH usvojila su po hitnom postupku Zakon o ublažavanju negativnih ekonomskih posljedica („Zakon“), te se njegova objava očekuje u „Službenim novinama FBiH“. Zakon stupa na snagu narednog dana od dana objave u „Službenim novinama FBiH“.

U nastavku dostavljamo pregled potencijalno važnih napomena za poslovne subjekte.

Pravo na subvencioniranje

Poslovni subjekti imaju pravo na subvencioniranje doprinosa u iznosu propisanom Zakonom počevši od obračuna i isplate bruto plaće za april, ukoliko u mjesecu za koji se vrši obračun plaće imaju pad ostvarenog prometa 20% i više u odnosu na ostvareni promet u istom mjesecu 2019.godine*.

Uslov za subvencioniranje je da su izmirene obaveze za doprinose i porez na dohodak uz isplaćene plaće, zaključno sa februarom 2020. godine.

*Ostvareni promet utvrđuje Porezna uprava FBiH na osnovu podataka o evidentiranom prometu putem fiskalnih sistema.

Zahtjev za subvencioniranje

Do desetog u tekućem mjesecu za prethodni, poslovni subjekti dužni su dostaviti Poreznoj upravi zahtjev za subvencioniranje i porezne prijave iz propisa o doprinosima i propisa o porezu na dohodak.*

*Porezna uprava FBiH će u roku 10 dana od dana stupanja na snagu Zakona donijeti uputstva o načinu podnošenja zahtjeva i o potrebnoj dokumentaciji.

Ukidanje obaveze plaćanja akontacije poreza na dobit

Obaveza plaćanja akontacije poreza na dobit ukida se za one poslovne subjekte koji koriste subvencije.

Važenje Zakona

Zakon prestaje važiti istekom 60 dana od dana proglašenja prestanka stanja nesreće.

Objava spiska korisnika subvencije

Predstavnički dom Parlamenta FBiH usvojio je Zaključak kojim zadužuje Poreznu upravu FBiH i Razvojna banka Federacije BiH da redovno na svojim službenim stranicama, a najmanje jednom mjesečno, objave spisak privrednih subjekata kojima je subvencija dodijeljena u skladu sa Zakonom.

Napomena: tekst Poreznih novosti pripremljen je na osnovu posljednje dostupnog teksta prijedloga Zakona i usvojenih amandmana. 
  

Je li Vam ovo bilo korisno