Novosti

Novi Pravilnici iz oblasti zaštite na radu

Poreske vijesti, februar 2023.

Dana 08.02.2023. godine, u „Službenim novinama Federacije BiH“, br. 9/23 objavljeni su:

  • Pravilnik o sadržaju i načinu podnošenja izvještaja o povredi na radu i profesionalnom oboljenju („Pravilnik 1“);
  • Pravilnik o postupku raspoređivanja radnika na poslove sa povećanim rizikom i o postupku prethodnih i periodičnih ljekarskih pregleda radnika koji obavljaju poslove sa povećanim rizikom („Pravilnik 2“).

 

Kao najznačajnije novosti koje donose Pravilnik 1 i Pravilnik 2 izdvajamo sljedeće:

  1. Utvrđuje se nova forma i sadržaj Izvještaja o povredi na radu i profesionalnom oboljenju, kao i obaveze poslodavca i radnika u navedenim situacijama, kao sastavni dio Pravilnika 1;
  2. Pravilnikom 2 definišu se poslovi i uvjeti rada, kao i raspoređivanje radnika na poslove sa povećanim rizikom;
  3. Propisuju se opći i specifični elementi prethodnih i periodičnih ljekarskih pregleda, sadržani prema programima iz priloga II i III, kao sastavnim dijelovima Pravilnika 2;
  4. Propisani su novi Obrasci za postupak prethodnih i periodičnih ljekarskih pregleda za radnike koji obavljaju poslove sa povećanim rizikom*.

*Izvještaji o obavljenim prethodnim i periodičnim ljekarskim pregledima izdati u skladu sa Pravilnikom o uslovima za utvrđivanje radnih mjesta sa posebnim uslovima rada i ljekarskim pregledima radnika na tim mjestima („Sl. list SRBiH“, br. 2/91), ostaju na snazi do nastupanja obaveze za obavljanje novog periodičnog ljekarskog pregleda, računajući prema rokovima utvrđenim u prilogu III iz člana 11. stav (2) ovog Pravilnika.

Pravilnici su stupili na snagu dana 09.02.2023. godine, od kada prestaje primjena prethodno važećih pravilnika koji reguliraju istu materiju, a koji su bili na snazi od 1991. godine.

Kontakti:

Muamer Hodžić
Menadžer
TLBPS
T: +387 (0)33 277 560
M: +387 (0)61 796 067
mhodzic@deloittece.com

Haris Jašarević
Viši menadžer
TLBPS
T: +387 (0)33 277 560
M: +387 (0)61 161 102
hjasarevic@deloittece.com
 

Je li Vam ovo bilo korisno