Novosti

Usvojena dva zakona u Republici Srpskoj

Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 39/22

Poreske vijesti, juni 2022.

Narodna Skupština Republike Srpske je u okviru 22. posebne sjednice koja je održana 31. maja 2022. godine usvojila Zakon o izmjeni Zakona o porezu na dohodak i Zakon o izmjeni i dopunama Zakona o doprinosima.

Zakonom o izmjeni Zakona o porezu na dohodak povećava se iznos poreskog oslobađana za porez na dohodak iz radnog odnosa, po osnovu troškova pripremanja toplog obroka u vlastitim restoranima kod poslodavca ili toplog obroka isporučenog od lica registrovanog za usluge keteringa, na iznos od 0,75% prosječne neto plate u Republici za prethodnu godinu prema posljednjem podatku Republičkog zavoda za statistiku. S obzirom da je prosječna neto plata za 2021. godinu iznosila 1.004 KM, na gore navedeni topli obrok u iznosu od 7,53 KM za 2022. godinu, za svaki dan kad je zaposleni bio na poslu gore, ne plaća se porez na dohodak i doprinosi. Prethodno, iznos navedenog toplog obroka je bio oslobođen plaćanja poreza na dohodak (i doprinosa) do 4,5 KM dnevno po zaposlenom.

Zakonom o izmjeni i dopunama Zakona o doprinosima, propisana je osnovica doprinosa za lica koja su zaposlena kod poslodavca sa sjedištem u Republici Srpskoj, prijavljena u Jedinstveni sistem registracije, kontrole i naplate doprinosa i od strane tog poslodavca upućena na rad u inostranstvo, dok traje upućivanje. Za navedena lica osnovica doprinosa je najniža plata u Republici koja je utvrđena za mjesec za koji se doprinosi obračunavaju.

Takođe, Vlada Republike Srpske je donijela Odluku o izmjeni Odluke o utvrđivanju uvećanja plate („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 39/22), koja se primjenjuje od 12. maja 2022. godine. Nakon izmjena navedene Odluke, troškovi jednog toplog obroka za vrijeme jednog radnog dana, kao i u slučaju obavljanja prekovremenog rada dužeg od tri časa dnevno iznose 0,85% prosječne bruto plate u Republici Srpskoj za prethodnu godinu, za svaki radni dan radnika, ukoliko kod poslodavca nije organizovana ishrana radnika.

S obzirom da je prosječna bruto plata radnika za 2021. godinu iznosila 1.546 KM, bruto iznos toplog obroka po radnom danu je 13,14 KM, a što odgovara neto iznosu od 8,02 KM.

Vlada Republike Srpske je donijela i Odluku o izmjeni Odluke o najnižoj plati u Republici Srpskoj za 2022. godinu („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 45/22), kojom je iznos najniže neto plate povećan na 650 KM (sa 590 KM), a ista se primjenjuje od 1. maja 2022. godine. Preračunom, najniža bruto plata u Republici Srpskoj od 1. maja 2022. godine iznosi 942,03 KM. Prema tome, za sve radnike koji su imali ugovorenu osnovnu bruto platu nižu od 942,03 potrebno je izmijeniti ugovore o radu, na način da se iznos osnovne bruto plate uskladi sa gore navedenom Odlukom.

Kontakti:

Miroslav Džabić
Menadžer
mdzabic@deloittece.com
+ 387 (51) 223 507

Žarko Mionić
Menadžer
zmionic@deloittece.com
+ 387 (51) 223 500

Miroslav Brkić
Viši konsultant
mibrkic@deloittece.com
+ 387 (51) 224 992

Je li Vam ovo bilo korisno