Novosti

Закон о измјенама и допунама Закона о пореском поступку Републике Српске

Службени гласник Републике Српске, 37/22

Пореске вијести , маj 2022.

Народна скупштина Републике Српске je на 21. редовној сједници, одржаној 14. априла 2022. године усвојила Закон о измјенама и допунама Закона о пореском поступку Републике Српске, који је објављен у „Службеном гласнику Републике Српске“, број 37/22.

Суштина измјена Закона о пореском поступку Републике Српске огледа се у примјени рокова застарјелости за пореске обавезе које су утврђене, односно наложене рјешењем Пореске управе или утврђене на основу пореске пријаве, који су постали извршни на основу Закона о пореској управи који се примјењивао до краја 2011. године.

Наиме, Закон о Пореској управи, у вријеме важења истог, није предвидио апсолутни рок застаре права на наплату, већ само рок за покретање поступка принудне наплате. Каснијим законским рјешењима је прописан апсолутни рок застаре и то у почетку шест, па затим десет година, с тим да се у прелазним одредбама истих и даље примјењивали рокови застарјелости права на наплату пореских обавеза из Закона о Пореској управи, које су утврђене актом чија је извршност наступила према одредбама наведеног Закона.

На ован начин, уважавајући начело равноправности и опште правне сигурности, омогућено је да се на обавезе које су утврђене актом чија је извршност наступила прије 1. јануара 2012. године примјењују одредбе важећег закона. Дакле, на све пореске обвезнике, изузев оних чије су обавезе већ застарјеле, примјењује се рок застарјелости од десет година од наступања извршности акта којим је обавеза утврђена. Суштински, овдје се ради о пореском дугу који је доспио на наплату прије 1. јануара 2012. године.

На крају, битно је још напоменути да право Пореске управе на утврђивање и на наплату доприноса за пензијско и инвалидско осигурање не застаријева, с тим да је Законом о измјенама о допунама Закона о пореском поступку Републике Српске прописано да се то односи на главни дуг, односно да пореске камате на горе наведене доприносе подлијежу претходно наведеном року застарјелости.

Контакти:

Мирослав Џабић
Менаџер
mdzabic@deloittece.com
+ 387 (51) 223 507

Жарко Мионић
Менаџер
zmionic@deloittece.com
+ 387 (51) 223 500

Мирослав Бркић
Виши консултант
mibrkic@deloittece.com
+ 387 (51) 224 992

Je li Vam ovo bilo korisno