Novosti

Uputstvo o podnošenju zahtjeva za tumačenje međunarodnog sporazuma o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja

Poreske novosti, februar 2017.

U ovom izdanju: Uputstvo o podnošenju zahtjeva za tumačenje međunarodnog sporazuma o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja

Ministarstvo finansija i trezora BiH („Ministarstvo“) je dana 22.12.2016. godine donijelo Uputstvo o podnošenju zahtjeva za tumačenje međunarodnog sporazuma o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja („Uputstvo“), koje je stupilo na snagu danom donošenja, a primjenjuje se od 01.01.2017. godine.

Uputstvom je definisan pojam „ovlašteni podnosilac“ i način podnošenja zahtjeva za tumačenje međunarodnog sporazuma o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja („Sporazum“) Ministarstvu.

Ovlašteni podnosilac zahtjeva je rezident BiH na čiju poresku situaciju se sporazum odnosi ili njegov ovlašteni zastupnik, odnosno lice koje ima punomoć za zastupanje u poreskim stvarima.

Zahtjev za tumačenje sporazuma ovlašteni podnosilac može podnijeti Ministarstvu putem pošte ili e-mail adrese: taxtreaties@mft.gov.ba.

Obavezni elementi zahtjeva su sljedeći:

  • Podaci o podnosiocu zahtjeva;
  • Opis poreske situacije na koju se sporazum odnosi;
  • Konkretno pitanje u vezi tumačenja sporazuma;
  • Dokaz o uplati adminstrativne takse.

Pravno tumačenje sporazuma Ministarstvo izdaje i dostavlja zainteresovanoj strani u roku od 30 dana, izuzev u slučajevima koji zahtijevaju konsultacije sa entitetskim institucijama i institucijama Brčko Distrikta.

Tumačenje sporazuma ne obavezuje nadležne poreske organe, koji u postupku vršenja svojih nadležnosti na osnovu činjeničnog stanja poreskog obveznika zauzmu stav o obaveznosti plaćanja poreza.


U slučaju da imate dodatnih pitanja u vezi sa ovom publikacijom, slobodno nas kontaktirajte: 

Je li Vam ovo bilo korisno