Novosti

Osnivanje podružnice stranog pravnog lica na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine („FBiH“)

Poreske novosti, februar 2017.

U ovom izdanju: Osnivanje podružnice stranog pravnog lica na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine („FBiH“)

U skladu sa Zakonom o privrednim društvima („Sl. novine FBiH“, br. 81/15), stranim pravnim licima je omogućeno osnivanje podružnica na teritoriji FBiH. Iako je Zakon o privrednim društvima bio predvidio takvu mogućnost, strana pravna lica nisu bila u mogućnosti u praksi izvršiti registraciju podružnica na teritoriji FBiH, usljed tehničkih implikacija, tj. nedostatka odgovarajućeg softvera kod nadležnih registarskih sudova.

Međutim, prema najnovijim informacijama, navedeni tehnički nedostatak je riješen, te je sada moguće izvršiti registraciju podružnice stranog pravnog lica na teritoriji FBiH, odnosno izvršiti upis iste u nadležni sudski registar.

U tom kontekstu ističemo i obavezu rezidentnih poreznih obveznika u FBiH, propisanu Pravilnikom o primjeni Zakona o porezu na dobit („Sl. novine FBiH“, br. 88/16), da pisanim putem obavijeste Poreznu upravu FBiH o uspostavljanju poslovne saradnje sa nerezidentnim pravnim osobama, u slučaju kada nerezidentna pravna osoba ima poslovnu jedinicu, odnosno stalno mjesto poslovanja na teritoriji FBiH.

U slučaju da imate dodatnih pitanja u vezi sa ovom publikacijom, slobodno nas kontaktirajte:

Je li Vam ovo bilo korisno