Novosti

Pravilnik o dodjeljivanju identifikacionih brojeva, registraciji i identifikaciji i evidencijama poreznih obveznika na teritoriji FBiH

Poreske novosti, septembar 2017.

Federalno ministarstvo finansija usvojilo je novi Pravilnik o dodjeljivanju identifikacionih brojeva, registraciji i identifikaciji i evidencijama poreznih obveznika na teritoriji FBiH („Pravilnik“), koji je objavljen u Službenim novinama FBiH broj 69/17 dana 13.09.2017. godine. Pravilnik je stupio na snagu 14.09.2017. godine, a počet će se primjenjivati od 01.10.2017. godine. Početkom primjene Pravilnika, prestaje važiti akt koji je prethodno regulisao predmetnu materiju - Pravilnik o dodjeljivanju identifikacionih brojeva i poreznoj registraciji poreznih obveznika na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine FBiH", br. 39/02, 1/03, 11/04, 2/10, 83/10, 66/11 i 104/14).

Neke od novosti uvedenih Pravilnikom su sljedeće:

  • Novi obrasci, uključujući i Prijavu za dodjeljivanje ID broja poslovnim jedinicama (obrazac PI-505)
  • Procedura dodjeljivanja ID broja detaljno je opisana za svako lice koje je obavezno pribaviti porezni ID broj
  • Propisuje se dužnost Porezne uprave da po službenoj dužnosti pokrene postupak registracije obveznika, ukoliko obveznik ne podnese odgovarajuću prijavu
  • Dokumentacija koja se podnosi Poreznoj upravi je taksativno navedena, posebno za svaki oblik registracije (uključujući i poreznu registraciju podružnica stranih pravnih lica)
  • Porezna uprava obavezna je izdati Uvjerenje o registraciji poreznog obveznika u roku od 5 dana od dana zaprimanja uredne dokumentacije
  • U slučaju da društvo mijenja registrovano sjedište s teritorije Republike Srpske ili Brčko Distrikta u FBiH –dodijeljeni porezni broj društva se ne mijenja
  • Uvodi se procedura porezne identifikacije, tj. procedura dodjeljivanja poreznog broja obvezniku samo u svrhu prijave i uplate javnih prihoda
  • Porezna uprava dužna je formirati evidenciju bankovnih računa nerezidentnih pravnih i fizičkih lica, dok je banka dužna obavijestiti Poreznu upravu o otvaranju/brisanju nerezidentnih računa

U slučaju da imate dodatnih pitanja, slobodno nas kontaktirajte: 

Je li Vam ovo bilo korisno