camera

News

Camera's en track and trace: nieuwe aangifteformaliteiten vereisen (op)nieuw(e) actie tot registratie!  

KMO-update

Bewakingscamera's moeten vanaf nu elektronisch bij de politiediensten aangegeven worden via de website www.aangiftecamera.be. Camera's die eerder al werden aangegeven bij het vroegere e-loket dienen opnieuw geregistreerd te worden! Track and tracesystemen dienen daarentegen niet meer aangegeven te worden.

Camera's

Waar aangeven?

Tot 25 mei dienden bewakingscamera's aangegeven te worden op het elektronisch loket van de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (Privacycommissie), tegen betaling van een bedrag van 25 EUR per aangifte.  

Met de inwerkingtreding van de GDPR (General Data Protection Regulation) werd dit e-loket afgesloten en ontvangt de Privacycommissie geen aangiftes meer. Voortaan dienen bewakingscamera's aangegeven te worden op het nieuwe gratis e-loket: www.aangiftecamera.be.

Welke camera's?

Alle bewakingscamera's dienen aangegeven te worden, inclusief de camera's die reeds werden aangegeven bij het vroegere e-loket. Dit betekent dat u verplicht bent om uw camera's die in het verleden reeds correct werden aangegeven bij de Privacycommissie, opnieuw aan te geven bij het nieuwe e-loket.

Wie?

De verantwoordelijke voor de verwerking dient in te staan voor de aangifte van de camera('s) op het nieuwe e-loket.

  • Indien de verwerker een natuurlijke persoon is:
    • Door de natuurlijke persoon zelf; of
    • Door de alarmcentrale waarmee de persoon in kwestie een contract heeft.
  • Indien de verwerker een rechtspersoon is:
    • Door een wettelijke vertegenwoordiger van de rechtspersoon; of
    • Door een persoon binnen de onderneming die geen wettelijke functie uitoefent, maar die een "rol" als alarmsysteembeheerder toebedeeld krijgt via de toepassing "rollenbeheer" op het nieuwe e-loket en hierdoor dus belast wordt met de aangiftes.

Voor meer (praktische) informatie over de aangifte kan u terecht op de website van 'Be Safe': https://www.besafe.be/nl/veiligheidsthemas/camera/aangiftesysteem

Track and tracesystemen

Vóór 25 mei dienden track and tracesystemen op straffe van een administratieve geldboete aangemeld te worden bij de Privacycommissie. Op heden dienen dergelijke systemen echter niet meer aangemeld te worden en volstaat het om een track and trace policy op te stellen binnen de onderneming.   

Indien u in tussentijd hierover vragen zou hebben, aarzel dan niet ons team te contacteren.

Gepubliceerd op 23/08/2018
Valerie Devos, vdevos@deloitte.com

Did you find this useful?