cateringkosten-klantenevenement-aftrekbaar

News

Cateringkosten op een klantenevenement dan toch niet voor 100% aftrekbaar? 

KMO-update

Vorig jaar heeft de Minister van Financiën, in antwoord op een parlementaire vraag van 14 maart 2018, bevestigd dat de aftrekbeperking (tot 50%) voor kosten van onthaal niet geldt wanneer de kosten van catering gemaakt werden bij een evenement dat de verkoop moet bevorderen. Voor dergelijke kosten werd dus een aftrek ten belope van 100% aanvaard.

Het Hof van Cassatie kwam in een recent arrest echter tot de tegenovergestelde conclusie. In dit arrest heeft zij geoordeeld dat traiteurkosten, die kaderen in een ruimer geheel van kosten die worden gemaakt voor publicitaire evenementen, niet kunnen beschouwd worden als publiciteitskosten en bijgevolg slechts voor 50% aftrekbaar zijn (Cass., 22/2/2019).

Het zou de rechtszekerheid uiteraard ten goede komen mocht de minister van Financiën hierover op korte termijn duidelijkheid scheppen.

Indien bij de beoordeling van de al dan niet aftrekbaarheid van receptiekosten, gemaakt in het kader van publicitaire evenementen, voormeld standpunt van de vorige minister van Financiën zou toegepast worden, dient er rekening mee gehouden te worden dat dit het voorwerp kan zijn van discussie bij een fiscale controle. 

Gepubliceerd op 8/04/2019

Birgit Rassaert, brassaert@deloitte.com

Did you find this useful?