burgerlijke-maatschap

News

De burgerlijke maatschap is steeds een onderneming

KMO-update

Door de Wet houdende de hervorming van het ondernemingsrecht van 15 april 2018 zal elke maatschap bestempeld worden als “onderneming”. Dit heeft volgende belangrijke gevolgen:

1. Inschrijving in de Kruispuntbank van Ondernemingen

Elke maatschap zal moeten worden ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen. Ook de maatschappen die als enig doel de instandhouding en aangroei van een familiepatrimonium beogen.

Deze inschrijving gebeurt via een ondernemingsloket naar keuze. Net zoals vennootschappen zal de maatschap dan een ondernemingsnummer ontvangen.

Hoe zal dit administratief proces verlopen?

  • Voor maatschappen die vanaf 1 november 2018 worden opgericht: zij moeten worden ingeschreven vóór aanvang van hun activiteiten.
  • Voor bestaande maatschappen: zij moeten vóór 1 mei 2019 worden ingeschreven.
  • De modaliteiten en de aard van de inschrijvingen en de wijzigingen, evenals het bedrag van het inschrijvingsrecht, zullen bij Koninklijk Besluit nog worden vastgelegd. Eén en ander zal dus nog worden verduidelijkt.
  • De inschrijvingen zullen rechtstreeks op een elektronisch beveiligde wijze kunnen worden meegedeeld aan de Kruispuntbank van Ondernemingen.
2. Boekhoudplicht

De maatschap zal voortaan een boekhouding moeten bijhouden, overeenkomstig de volgende principes:

  • Voor maatschappen die vanaf 1 november 2018 worden opgericht: hun boekhoudkundige verplichting geldt meteen.
  • Voor bestaande maatschappen: zij zijn boekhoudplichtig vanaf het eerste volledige boekjaar dat een aanvang neemt na 30 april 2019. Voor maatschappen die per kalenderjaar werken (1/1 - 31/12) zal dus vanaf het boekjaar dat start op 1 januari 2020, deze boekhoudplicht moeten worden nageleefd.
  • Er moet een voor de aard en de omvang van het bedrijf passende boekhouding worden gevoerd, omvattende alle verrichtingen, bezittingen en rechten van welke aard ook, en de vorderingen, schulden en verplichtingen van welke aard ook.
  • In principe dient een volledige (dubbele) boekhouding te worden gevoerd.
  • Een vereenvoudigde boekhouding zal wellicht toegelaten zijn indien de omzet (excl. btw) over het laatste boekjaar € 500.000 niet overtreft. Dit is het huidig vastgelegde bedrag voor uitzonderingsgevallen. Pas indien het Koninklijk Besluit hieromtrent wordt gepubliceerd, zal zekerheid bestaan over het grensbedrag.Deze vereenvoudigde boekhouding houdt in dat alle verrichtingen zonder uitstel, getrouw, volledig en naar tijdsorde worden ingeschreven in (elektronische) dagboeken.
  • Op basis van de dagboeken en de inventaris moet er dan een jaarrekening worden opgemaakt. Wellicht zal deze jaarrekening niet ter publicatie moeten worden neergelegd bij de Nationale Bank van België.

Gepubliceerd op 25/05/2018
Stéphane Windels, swindels@deloitte.com

Conclusie

To do’s

Nieuwe maatschappen die hun activiteiten na 1 september 2018 aanvatten, zullen zich meteen moeten schikken naar de nieuwe regels (inschrijven in de KBO en een passende boekhouding voeren).

Voor bestaande maatschappen dienen de nodige voorbereidingen te worden getroffen. Volstaat de op heden gevoerde boekhouding? Kan de huidige administratie en rapportering worden aangepast om in de toekomst vlot te kunnen aligneren aan de nieuwe boekhoudplicht? Wellicht zal er in het najaar meer duidelijkheid zijn.

To keep in mind & consider

Naast voormelde wijzigingen moet ook rekening worden gehouden met de geplande hervorming van het vennootschapsrecht en de eventuele impact hiervan op de maatschap inzake de UBO-regelgeving (Ultimate Beneficial Owner). De kans bestaat immers dat ook maatschappen de identiteitsgegevens van de achterliggende vennoten (uiteindelijke begunstigden) zullen moeten overmaken aan het UBO-register. Bovendien zullen de vennoten van een maatschap voortaan ook hoofdelijk aansprakelijk zijn ten aanzien van derden.

Door deze verschillende wijzigingen lijkt de maatschap haar flexibele en discrete karakter te verliezen. Dit waren nochtans haar unieke troeven als beheersstructuur voor een vermogensplanning in familiale sfeer. Voortaan moet de maatschap dus worden bekeken met dit alles in het achterhoofd en worden afgewogen ten opzichte van eventuele andere mogelijke alternatieven.

Did you find this useful?