successieplanning

News

Nieuw Vlaams decreet beperkt de successieplanning via het afsluiten van een huwelijkscontract

KMO-update

Eind vorig jaar meldden diverse media dat de 'solidariteit tussen echtgenoten' fiscaal wordt afgestraft. Dit heeft niets te maken met het nieuw erfrecht of de geplande hervorming van het huwelijksvermogensstelsel, maar gaat louter over het huwelijkscontract en de eventuele bescherming die men daarin ten aanzien van de partner voorzien heeft.

Op 24 december 2017 is een nieuw Vlaams decreet in werking getreden dat de '(optionele) verrekenbedingen' en de 'keuze- of verblijvingsbedingen met last' viseert. Dit decreet is van toepassing op alle overlijdens vanaf 24 december 2017 in het Vlaams Gewest.

Het is bijgevolg eens te meer van belang om een huwelijkscontract onder de loep te laten nemen. Treft u daar onderstaande bedingen in aan?

Gehuwd onder het stelsel van scheiding van goederen? Let op het verrekenbeding!

Een (optioneel) 'verrekenbeding' is een vaak voorkomende planning gezien hierdoor bij het eerste overlijden het volledige vermogen van de ene echtgenoot naar de andere overgedragen wordt, zonder dat hierop erfbelasting verschuldigd was.

Sinds 24 december 2017 is dit fiscaal voordeel weggevallen. De Vlaamse fiscus zal voortaan het voordeel van het verrekenbeding toch belasten en dit aan de progressieve tarieven tot 27%.

Gehuwd onder het wettelijk stelsel? Hou rekening met de impact van de opgelegde last bij keuze- of verblijvingsbedingen!

Verblijvings- of keuzebeding met last, al dan niet optioneel geformuleerd, worden bijna standaard in huwelijkscontracten gebruikt om aan de langstlevende echtgeno(o)t(e) zekerheid en flexibiliteit te bieden. Vóór de inwerkingtreding van het nieuwe decreet was er aan deze bedingen tevens een fiscaal voordeel verbonden via de uitwerking van de last. Dit fiscaal voordeel is sinds 24 december 2017 volledig weggevallen.

Hoewel de bedingen hun burgerrechtelijke voordelen en bescherming van de langstlevende echtgeno(o)t(e) behouden, is het duidelijk dat de fiscale impact van het nieuwe decreet aanzienlijk kan zijn.

Dit decreet is bovendien slechts een onderdeel van een grotere hervorming die wellicht dit jaar nog zal plaatsvinden. Dat de regels van het erfrecht (en het relatievermogensrecht) wijzigen vanaf 1 september 2018, dat wist u al. De Vlaamse regering heeft ook aangekondigd de erfbelasting volledig te zullen herbekijken. Een check up van een huwelijkscontract is op vandaag alvast aangeraden en vormt een eerste stap in (het up to date houden van) een vermogensplanning.

Gepubliceerd op 27/03/2018
Patrick Dierick, pdierick@deloitte.com

Did you find this useful?