Article

Τι έχει να προσφέρει το Φορολογικό σύστημα της Κύπρου στον Έλληνα Επιχειρηματία;

June 2019

Τα τελευταία χρόνια, πολλές Ελληνικές επιχειρήσεις έχουν κάνει αισθητή την παρουσία τους στην κυπριακή αγορά με γνωστά ονόματα από τον κλάδο των τροφίμων, της ένδυσης και υπόδησης, του λιανικού εμπορίου, όπως επίσης του χρηματοπιστωτικού και ασφαλιστικού τομέα.

Σύμφωνα με στοιχεία του Εφόρου Εταιρειών Κύπρου, από το 2012 μέχρι και τα τέλη του περασμένου χρόνου, έχουν εγγραφεί στην Κύπρο περισσότερες από 8.000 εταιρείες που έχουν διευθυντές και μετόχους με ελληνική υπηκοότητα.

Η Κύπρος προσφέρει ένα ιδανικό επιχειρηματικό περιβάλλον για Έλληνες και όχι μόνο λόγω των υποδομών, του επιπέδου του ανθρωπίνου δυναμικού, του νομικού πλαισίου, της ποιότητας των επαγγελματικών υπηρεσιών, του χαμηλού κόστους για ίδρυση και λειτουργία εταιρειών,  του ευνοϊκού φορολογικού πλαισίου που είναι απόλυτα εναρμονισμένο με την Νομοθεσία τις Ευρωπαϊκής Ένωσης, τις σχετικές Ευρωπαϊκές Οδηγίες αλλά και τον Κώδικα Δεοντολογίας του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (Ο.Ο.Σ.Α.).

Η Κύπρος προσφέρει ένα απλοποιημένο, αποτελεσματικό και διαφανές φορολογικό σύστημα με κύρια πλεονεκτήματα:

 • το χαμηλό εταιρικό φορολογικό συντελεστή,
 • τις φόρο-απαλλαγές ορισμένων εισοδημάτων,
 • τα στοχευμένα φορολογικά κίνητρα για φυσικά προσωπικά και
 • τις διακρατικές συμφωνίες για αποφυγή διπλής φορολογίας.

Πιο κάτω αναλύουμε κάποια από τα πιο κύρια χαρακτηριστικά του Κυπριακού φορολογικού συστήματος που πρέπει να έχει υπόψη του ο Έλληνας επιχειρηματίας για να δραστηριοποιηθεί στην Κύπρο.

Εταιρική Φορολογική Κατοικία

Ο πιο διαδεδομένος τρόπος να δραστηριοποιηθεί ένας επιχειρηματίας στην Κύπρο είναι μέσω της εγγραφής εταιρείας, περιορισμένης ευθύνης. Για σκοπούς φόρου, το τι είναι σημαντικό είναι η εταιρεία αυτή να έχει τη φορολογική της κατοικία στην Κύπρο, δηλαδή ο «έλεγχος και η διεύθυνση» της να ασκείται από την Κύπρο.

Ενδεικτικά κριτήρια για την αξιολόγηση της φορολογικής κατοικίας αποτελούν:

 • η φορολογική κατοικία των µελών του διοικητικού συμβουλίου, και
 • ο τόπος άσκησης της καθημερινής διοίκησης, όπως επίσης, και της λήψης στρατηγικών αποφάσεων.

Σημαντικό είναι η πλειονότητα των διευθυντών να έχουν την φορολογική τους κατοικία στην Κύπρο και η διοίκηση της εταιρείας να εξασκείται από την Κύπρο. Ανάλογα με τις δραστηριότητές της, μια Κυπριακή εταιρεία αναμένεται να έχει επίσης ανάλογη επιχειρηματική παρουσία στο νησί με γραφείο, εξοπλισμό και υπαλλήλους.

Μόνιμη Εγκατάσταση

Μια Ελληνική εταιρεία δύναται, επίσης, να επωφεληθεί των φορολογικών πλεονεκτημάτων που παρέχει η Κύπρος με το να δραστηριοποιηθεί στο νησί μέσω μιας μόνιμης εγκατάστασης, δηλαδή μέσω μιας σταθερής βάσης (υποκατάστημα) μέσω της οποίας οι εργασίες της επιχείρησης διεξάγονται πλήρως ή μερικώς.

Φορολόγηση Εταιρικών Κερδών

Γενικά, τα φορολογητέα κέρδη εταιρείας φορολογικού κατοίκου Κύπρου ή τα φορολογητέα κέρδη που αναλογούν σε μόνιμη εγκατάσταση μη Κυπριακής εταιρείας, φορολογούνται με  εταιρικό συντελεστή φόρου εισοδήματος 12,5%, ο οποίος είναι ένας από τους χαμηλότερους συντελεστές στην ΕΕ.

Εταιρείες οι οποίες χρηματοδοτούνται με νέο μετοχικό κεφάλαιο το οποίο χρησιμοποιείται για την παραγωγή φορολογητέου εισοδήματος, έχουν τη δυνατότητα να μειώσουν τον αποτελεσματικό φορολογικό συντελεστή τους από 12,5% μέχρι και σε 2,5%, μέσω της διεκδίκησης Νοητής (Φορολογικής) Έκπτωσης Τόκου (ΝΕΤ).  Η ΝΕΤ υπολογίζεται πολλαπλασιάζοντας τα νέα κεφάλαια με ένα επιτόκιο αναφοράς που υπολογίζεται με βάση φόρμουλας που προβλέπεται στη νομοθεσία.

Με βάση την Κυπριακή φορολογική νομοθεσία, τα ακόλουθα είδη εισοδημάτων, εξαιρούνται γενικά από την φορολογία και άρα δεν συμπεριλαμβάνονται στα φορολογητέα κέρδη που υπόκεινται σε εταιρική φορολογία.

 • Μερίσματα
 • Κέρδη από την αγοραπωλησία μετοχών και άλλων χρηματοοικονομικών προϊόντων.
 • Κέρδη από διάθεση ακίνητης ιδιοκτησίας εκτός Κύπρου (νοουμένου ότι δεν αποτελεί τη κύρια δραστηριότητα της εταιρείας).
 • Κέρδη που αναλογούν σε μόνιμη εγκατάσταση εκτός Κύπρου.

Η Κύπρος καθίσταται ελκυστικός προορισμός όχι μόνο για Ελληνικές επιχειρήσεις άλλα και για Έλληνες επιχειρηματίες οι οποίοι είναι διατεθειμένοι να γίνουν φορολογικοί κάτοικοι Κύπρου.

Ένα από τα κύρια φορολογικά πλεονεκτήματα είναι η μη φορολόγηση μερισμάτων που πληρώνονται από εταιρεία φορολογικό κάτοικο Κύπρου στο μέτοχο της, όταν ο μέτοχος είναι φορολογικός κάτοικος Κύπρου που δεν έχει την κατοικία καταγωγής του ή επιλογής του στην Κύπρο.

 Φορολογική Κατοικία για Φυσικά Πρόσωπα

Υπάρχουν δυο τρόποι κάποιος να θεωρείται φορολογικός κάτοικος Κύπρου. Ο πρώτος και πιο απλός είναι να παραμένει στην Κύπρο για περισσότερες από 183 ημέρες στο φορολογικό έτος (1 Ιανουαρίου – 31 Δεκεμβρίου).

Άτομο θεωρείται επίσης φορολογικός κάτοικος Κύπρου έστω και αν παραμένει στην Κύπρο για λιγότερο από 183 μέρες αρκεί να πληροί τις ακόλουθες πέντε προϋποθέσεις κατά την διάρκεια του φορολογικού έτους:

     i.        παραμένει στην Κύπρο για τουλάχιστον 60 ημέρες;

    ii.        δεν παραμένει σε οποιαδήποτε άλλο κράτος για περισσότερες από 183 μέρες;

  iii.        δεν είναι φορολογικός κάτοικος σε οποιοδήποτε άλλο κράτος;

   iv.        διατηρεί μόνιμη κατοικία στην Κύπρο (είτε ιδιόκτητη είτε ενοικιαζόμενη);

    v.        ασκεί επιχείρηση στην Κύπρο ή εργοδοτείται στην Κύπρο ή είναι διευθυντής σε μια εταιρεία φορολογικό κάτοικο Κύπρου.

Κατοικία Καταγωγής ή Επιλογής (Domicile) και φοροαπαλλαγές

Με βάση το γενικό κανόνα, η κατοικία καταγωγής (domicile of origin) ενός ατόμου καθορίζεται από την κατοικία του πατέρα του κατά την ημερομηνία γέvvησής τoυ, με εξαίρεση τις περιπτώσεις με βάση τις οποίες η κατοικία καταγωγής καθορίζεται με βάση την  κατoικία  της μητέρας κατά την ημερομηνία  γέvvησής τoυ.

Η κατοικία καταγωγής ενός ατόμου επικρατεί και διατηρείται μέχρι vα αποκτηθεί κατοικία επιλογής διαφορετική από την κατοικία καταγωγής.

Έλληνας επιχειρηματίας γεννημένος από μη-Κύπριους γονείς, που γίνεται φορολογικός κάτοικος Κύπρου, έχει την κατοικία καταγωγής του εκτός Κύπρου.

Με βάση το φορολογικό σύστημα της Κύπρου, φορολογικός κάτοικος Κύπρου, με κατοικία καταγωγής εκτός Κύπρου, εξαιρείται από φορολογία σε τόκους και μερίσματα για τουλάχιστο 17 χρόνια από το έτος που γίνεται φορολογικός κάτοικος Κύπρου.

Φορολόγηση Εισοδημάτων Φυσικών Προσώπων

Άτομο φορολογικός κάτοικος Κύπρου φορολογείται πάνω στο εισόδημα που προκύπτει από πηγές τόσο εντός όσο εκτός Κύπρου, με ορισμένα εισοδήματα να απαλλάσσονται από την φορολογία.

Ετήσιο εισόδημα μέχρι €19,500 είναι αφορολόγητο. Το φορολογητέο εισόδημα που υπερβαίνει το ποσό των €19.500, φορολογείται με κλιμακωτά ποσοστά που κυμαίνονται από 20% έως και 35% για εισοδήματα άνω των €60.000.

Το Κυπριακό φορολογικό σύστημα προσφέρει επίσης τις ακόλουθες απαλλαγές τις οποίες μπορεί να επωφεληθεί ένας Έλληνας επιχειρηματίας (ανεξαρτήτως της κατοικίας καταγωγής του) ο όποιος θα εγκατασταθεί στην Κύπρο:

 • 50% της αμοιβής από εργοδότηση που ασκείται στην Κύπρο νοουμένου ότι η ετήσια αμοιβή ξεπερνά τις €100.000 και το άτομο, πριν την έναρξη της εργοδότησής του δεν ήταν φορολογικός κάτοικος Κύπρου. Η απαλλαγή ισχύει για 10 έτη από το έτος έναρξης της απασχόλησης.
 • 100% της αμοιβή από την παροχή μισθωτών υπηρεσιών εκτός Κύπρου σε εργοδότη που δεν είναι φορολογικός κάτοικος στη Δημοκρατία, νοουμένου ότι η περίοδος των υπηρεσιών στο εξωτερικό για ένα φορολογικό έτος ξεπερνά τις 90 ημέρες
 • 100% των κερδών από την πώληση μετοχών και άλλων χρηματοοικονομικών προϊόντων.
 • 100% των κεφαλαιουχικών κερδών από την πώληση ακίνητης περιουσίας που βρίσκεται εκτός Κύπρου (νοουμένου ότι δεν αποτελεί τη κύρια δραστηριότητα του).

Φορολογικοί κάτοικοι Κύπρου δεν υπόκεινται σε φόρο κληρονομίας, φόρο περιουσίας ή/και φόρο ακίνητης ιδιοκτησίας.

Άλλα φορολογικά χαρακτηριστικά

Η Κύπρος έχει ένα από τους χαμηλότερους συντελεστές ΦΠΑ στην Ευρώπη της τάξης του 19%. Ισχύουν επίσης μειωμένοι συντελεστές ΦΠΑ 9% και 5% και μηδενικός συντελεστής ΦΠΑ πάνω σε συγκεκριμένα αγαθά και υπηρεσίες.

Εργοδότες και εργοδοτούμενοι συμβάλλουν από 8,3% επί των απολαβών τους (με μέγιστο ποσό ετήσιων αποδοχών €54.648) στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Ο εργοδότης καταβάλλει επίσης επιπλέον συνεισφορές 3.7% πάνω στις αποδοχές των εργοδοτουμένων.

Από την 1 Μαρτίου 2019, εργοδότες και εργοδοτούμενοι συμβάλλουν επίσης 1,7% επί των απολαβών τους (με μέγιστο ποσό ετήσιων αποδοχών €180.000) στο Γενικό Σύστημα Υγείας.

Διμερείς Φορολογικές και άλλες σχετικές συμβάσεις

Η Κύπρος έχει διμερή σύμβαση με την Ελλάδα τόσο σε θέματα αποφυγής διπλής φορολογίας όσο και σε θέματα κοινωνικής ασφάλειας.

Η διακρατική σύμβαση αποφυγής διπλής φορολογίας μεταξύ Κύπρου και Ελλάδας τέθηκε σε ισχύ πριν από 50 χρόνια. Ως εκ τούτου πολλές από τις πρόνοιες της συμφωνίας χρήζουν αναθεώρησης και ανανέωσης. Παρόλα αυτά, η διμερής σύμβαση μεταξύ των δύο χωρών παρέχει σημαντικά οφέλη σε άτομα και εταιρείες οι οποίοι είναι φορολογικοί κάτοικοι στο ένα συμβαλλόμενο κράτος και είτε διεξάγουν επιχειρηματικές δραστηριότητες στο άλλο συμβαλλόμενο κράτος ή αποκτούν εισόδημα το οποίο πηγάζει από αυτό όπως:

 • η προστασία από τον κίνδυνο διπλής φορολογίας,
 • η σαφήνεια στο φορολογικό χειρισμό εισοδημάτων που προκύπτουν από διασυνοριακό εμπόριο και διασυνοριακές επενδύσεις, και
 • η μειωμένη φορολογία παρακράτησης σε μερίσματα, τόκους και δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας.

Προκλήσεις και συμπεράσματα

Είναι σημαντικό να αναφέρουμε ότι για να μπορεί να επωφεληθεί των φορολογικών πλεονεκτημάτων που έχει να προσφέρει η Κύπρος, ο Έλληνας επιχειρηματίας πρέπει επίσης να λάβει προσεχτικά υπόψη του τις πρόνοιες του ελληνικού φορολογικού κώδικα οι οποίες δεν καλύπτονται σε αυτό το άρθρο.

Ο Ελληνικός φορολογικός κώδικας έχει ειδικούς κανόνες τόσο για τον φορολογικό χειρισμό δαπανών ελληνικών επιχειρήσεων προς προμηθευτές σε κράτη με προνομιακό φορολογικό καθεστώς όπως η Κύπρος όπως και ειδικούς κανόνες για τα κέρδη αλλοδαπών (για παράδειγμα Κυπριακών) εταιρειών οι οποίες ελέγχονται από την Ελλάδα (CFC rules).

Συμπερασματικά, το φορολογικό σύστημα της Κύπρου προσφέρει πολλά συγκριτικά πλεονεκτήματα στον Έλληνα επιχειρηματία που ενδιαφέρεται να δραστηριοποιηθεί στην Κύπρο. Η οποιαδήποτε επιχειρηματική κίνηση όμως προαπαιτεί την ανάλογη φορολογική ανάλυση ούτως ώστε να μετριαστούν πιθανά ρίσκα και να μεγιστοποιηθούν τα οφέλη.

 

Το παρόν άρθρο δεν αποτελεί φορολογική συμβουλή ή προτροπή για να ληφθούν οποιεσδήποτε αποφάσεις ή ενέργειες. Για φορολογικές συμβουλές που άπτονται του Κυπριακού ή/και του Ελληνικού φορολογικού συστήματος παρακαλούμε όπως απευθυνθείτε σε επαγγελματία φορολογικό σύμβουλο.

Did you find this useful?