Posted: 20 Dec. 2021 3 min. read

Pillar 2 modellregler for GloBE publisert

Deloitte Advokatfirma

I dag offentliggjorde OECD rapporten benevnt Tax Challenges Arising from the Digitalisation of the Economy Global Anti-Base Erosion Model Rules (Pillar two).

Det viktigste fra modell-reglene
  • GloBE-reglene (Global Anti-Base Erosion) skal sørge for en global minimumsskatt på 15 %. Reglene skal sørge for at differansen mellom 15 % og faktisk beskatning i det enkelte land skal komme til beskatning, enten hos et ultimat morselskap etter Income Inclusion Rule (IIR) eller hos konsernselskap etter Undertaxed Payments Rule (UTPR). UTPR kommer bare til anvendelse der differansen ikke blir fanget opp av et morselskap etter IRR. Terskelen for å bli omfattet av reglene, er en omsetning på EUR 750m målt på konsolidert nivå (i minst to av fire år før angjelde regnskapsår).
  • Gruppens konsoliderte regnskaper danner også utgangspunktet for beregningen av resultat før skatt per enhet i gruppen [dvs. inntektene fra hver enhet som glir opp i konsernregnskapet]. Et fast driftssted vil også være en enhet. Dette beløpet må justeres for konserninterne transaksjoner og enkelt andre justeringer [f.eks. reduksjon for 10 % av totale lønnskostnader og 8 % av verdien av visse fysiske eiendeler, en sats som vil avvike i en overgangsperiode]. Det andre en trenger for å beregne effektiv beskatning, er skatter som er omfattet av regelverket. Dette er i hovedsak skatt på inntekt som også må fordeles per enhet. Beregningen av differanseskatt gjøres per land, slik at skatter for alle enheter og resultat før skatt for alle enhetene i landet legges sammen. Differansen mellom faktisk beskatning og 15 % løftes enten opp til ultimate morselskap eller fordeles blant konsernselskaper.
  • Det er også gitt særregler for transaksjoner, holding-strukturer, transparente enheter og visse utdelingsregimer. Dette kommer i tillegg til regler om compliance og overgangsregler. Neste steg er at et nytt multilateralt instrument (MLI) skal utvikles i 2022 samt et implementeringsrammeverk. Dette skal legge til rette for at reglene kan bli en del av lokal lovgivning i 2022 slik at reglene kan få effekt fra 2023. Da dette vil øke staters skattetilgang, er det sannsynlig at slike regler blir innført i Norge til neste år.

Kilde: Tax Challenges Arising from the Digitalisation of the Economy – Global Anti-Base Erosion Model Rules (Pillar Two) (oecd.org)

Få siste nytt fra skattekilden i innboksen din

Vi hører gjerne fra deg

Daniel Herde

Daniel Herde

Partner | Advokat

Daniel Herde er partner og advokat i Deloitte og arbeider primært med selskapsbeskatning og rådgiving til tilknytting til oppkjøp og transaksjoner (bedriftsgjennomgang, strukturering mv.). Han bistår utenlandske selskaper med virksomhet i Norge og norske selskaper med virksomhet i utlandet. I tillegg bistår han med tvisteløsning i skattesaker (korrespondanse med skattemyndigheter, klage på skattevedtak og prosedering av skattesaker).