Posted: 26 Nov. 2021 3 min. read

Tolkningsuttalelse fra FIN med revidert syn på kreditfradrag

Deloitte Advokatfirma

Den 29. oktober avga Finansdepartementet en tolkningsuttalelse benevnt § 16-24: Spørsmål om å kombinere kreditfradrag og inntektsfradrag.

Uttalelsen handler om muligheten å kombinere kreditfradrag [skattefradrag] og inntektsfradrag for utenlandsk skatt.

Det viktigste fra uttalelsen
  • Finansdepartementet har tidligere uttalt at en skattepliktig i samme inntektsår ikke kan kombinere kreditfradrag og inntektsfradrag innenfor samme inntektskategori [lavskattelandsinntekt eller annen utenlandsinntekt], men at den den skattepliktige kan velge ulik metode for hver inntektskategori. Etter en fornyet vurdering har Finansdepartementet kommet til at det nå skal være mulig kombinere kreditfradrag og inntektsfradrag innenfor samme inntektskategori så fremt det ikke kreves fradrag etter flere regelsett for samme skattebeløp.
  • Den nye forståelsen er bl.a. begrunnet i at skatteloven § 16-24. Bestemmelsen fastslår at kreditfradrag utelukker at det gis «…fradrag for den utenlandske skatten etter andre regler», innforstått at det er ikke mulig å kombinere fradragsmetoder for den enkelte skatten, men det er noe annet enn den enkelte inntektskategori som den forrige uttalelsen la til grunn. En følge av det nye synet er at det er mulig å velge forskjellig metode for [like] inntekter fra ulike land eller for [ulike] inntekter fra ulike kilder fra samme land. Det styrende må være om det ilegges forskjellige skatter [kildeskatt vs. selskapsskatt] på inntekter fra samme land. RF-1145 legger opp til at f.eks. utbytte- og rentebetalinger kan være forskjellige type inntekt, noe som kan tilsi at må kunne velge kreditfradrag for kildeskatt på renter og inntektsfradrag for kildeskatt på utbytte som kommer fra samme land. Det som ikke vil være mulig er å kreve kreditfradrag for deler av kildeskatten på utbyttet og inntektsfradrag for den delen av kildeskatten på utbyttet som en ikke har fått kreditfradrag for.
  • Et inntektsfradrag vil medføre at utenlandsinntekten [maksimalt kreditfradrag] og norsk skatt med kilde i utlandet vil bli redusert. I uttalelsen står det imidlertid at «[i]nntekten som knytter seg til dette fradraget [inntektsfradrag] skal ikke tas med i utlandsinntekten ved beregning av maksimalt kreditfradrag». Det kan innvendes at denne begrensningen er i strid med skattelovens definisjon av utelandsinntekt i skatteloven § 16-21 (3). I bestemmelsen heter det at «… utenlandsinntekt […] menes inntekt med kilde i utlandet […], som skattlegges i utlandet og som inngår i skattyterens samlede inntekt […] som er skattepliktig i Norge». Selv om systembetraktninger kan tale for en slik begrensning, bør en klar ordlyd endres dersom en skal begrense skattepliktiges rettigheter.

Kilde: regjeringen.no

Få siste nytt fra skattekilden i innboksen din

Vi hører gjerne fra deg

Daniel Herde

Daniel Herde

Partner | Advokat

Daniel Herde er partner og advokat i Deloitte og arbeider primært med selskapsbeskatning og rådgiving til tilknytting til oppkjøp og transaksjoner (bedriftsgjennomgang, strukturering mv.). Han bistår utenlandske selskaper med virksomhet i Norge og norske selskaper med virksomhet i utlandet. I tillegg bistår han med tvisteløsning i skattesaker (korrespondanse med skattemyndigheter, klage på skattevedtak og prosedering av skattesaker). Pressebilder Pressebilde 1 - stående Pressebilde 2 - kvadratisk