Posted: 01 Dec. 2020 2 min. read

Vedtak fra Skatteklagenemnda om fradrag for erstatningsutbetaling

Deloitte Advokatfirma

Den 27. mai (publisert 22. oktober) fattet Skatteklagenemnda (stor avdeling) vedtak i sak 01 NS 75/2020 benevnt Fradrag for erstatningsutbetaling, en sak den skattepliktige vant. Saken gjaldt en erstatningsutbetaling som den skattepliktige ble idømt på kr 95 millioner. Ansvaret oppstod som følge av brudd på markedsføringsloven, nærmere bestemt illojal utnyttelse av en konkurrents tegningsmateriale og underleverandører.

Det viktigste fra vedtaket
  • Problemstillingen i saken var om erstatningsutbetalingen var fradragsberettiget, jf. skatteloven § 6-2 (2). Det var uomtvistet at selskapet hadde pådratt seg et «tap» ved som følge av utbetalingen og at den skattepliktige drev «virksomhet». Det er videre et krav om tapet må ha tilstrekkelig tilknytning til selskapets utøvelse av virksomhet. Bruddene på markedsføringsloven hadde skjedd i forbindelse med oppfyllelse av en kontrakt med en tredjepart. Skattekontoret mente at tilknytningskravet ikke var oppfylt. Med henvisning til teori kom Sekretariatet, med tilslutning fra nemnda, til at tilknytningskravet var oppfylt siden erstatningskravet var oppstått i selskapets virksomhet Den skattepliktige brøt loven for å kunne oppfylle sine kontraktsforpliktelser. I teorien skilles det ikke mellom ansvarsgrunnlag (culpa, arbeidsgiveransvar eller objektivt ansvar) eller type skade (tings-, person- eller formueskade), alt er som et utgangspunkt fradragsberettiget.
  • Det er i praksis oppstilt unntak fra hovedregelen om fradragsrett [selv om de tre vilkårene nevnt ovenfor er oppfylt]. Spørsmålet var langt dette unntaket rakk. Skattekontoret mente at erstatningskrav pådratt med forsett (kanskje grov uaktsomhet) var omfattet av unntaket, i tillegg til erstatning med pønal karakter. Skatteklagenemnda var imidlertid enig med den skattepliktige i at unntaket kun gjaldt erstatningskrav med pønal karakter, jf. bl.a. Rt. 1951 s. 918 (Aktietrykkeriet). Det ga heller ingen mening at inndragning skulle bli behandle mer lempelig enn erstatning med hensyn til fradragsrett.
  • Avgjørelsen klarlegger fradragsretten for erstatningskrav oppstått ved utøvelse av virksomhet. Skattekontorets tolkning medførte at skattekontoret bega seg inn på erstatningsrettslige problemstillinger som forsett og bestemmelser i markedsføringsloven. Skatteklagenemndas syn på fradragsspørsmålet gjør at en ikke trenger å begi seg inn på disse områdene, men kan begrense seg til skatteretten.

https://lovdata.no/pro/#document/SKN/avgjorelse/skns1-2020-75 (krever abonnement)

Få siste nytt fra skattekilden i innboksen din

Kontakt oss

Daniel Herde

Daniel Herde

Partner | Advokat

Daniel Herde er partner og advokat i Deloitte og arbeider primært med selskapsbeskatning og rådgiving til tilknytting til oppkjøp og transaksjoner (bedriftsgjennomgang, strukturering mv.). Han bistår utenlandske selskaper med virksomhet i Norge og norske selskaper med virksomhet i utlandet. I tillegg bistår han med tvisteløsning i skattesaker (korrespondanse med skattemyndigheter, klage på skattevedtak og prosedering av skattesaker). Pressebilder Pressebilde 1 - stående Pressebilde 2 - kvadratisk