Posted: 08 Apr. 2022 3 min. read

Forslag om kontantstrømskatt for oljeselskaper

Deloitte Advokatfirma

I dag fremla regjerningen endelig forslag vedrørende omlegging av særskatten for petroleumsvirksomhet til en kontantstrømskatt (endringer i petroleumsskatteloven mv.) – Prop. 88 LS.

Det viktigste fra proposisjonen
  • Det endelige forslaget er bortimot likt forslaget som var på høring, men noen helt marginale endringer. Fra inntektsåret 2022 vil en kontantstrømbasert beskatning bli innført. I særskattegrunnlaget vil 100 % av årets utgifter til erverv av rørledning og produksjonsinnretning kunne fradragsføres, og årets underskudd (og ubenyttet friinntekt) i særskattegrunnlaget vil bli utbetalt i forbindelse med skatteoppgjøret året etter. Skattekravet vil kunne pantsettes og danne sikkerhet for lån fra bank. Særskattesatsen økes til 71,8 % som følge av at skatt på beregnet alminnelig inntekt (22 %) kan fradras i særskattegrunnlaget (gir en effektiv beskatning på 78 %). Ordningen med negativ terminskatt blir ikke videreført. Skatteverdien av fremførbart underskudd og ubenyttet friinntekt oppstått i perioden 2002 til 2019 vil bli utbetalt i forbindelse med skatteoppgjøret for inntektsåret 2022, dvs. først i 2023. 
  • De viktigste endringene er at skattefradraget for alminnelig inntekt i særskattegrunnlaget, endres fra skatt på alminnelig inntekt i sokkeldistriktet til en beregnet skatt på alminnelig inntekt. Den beregnede skatten på alminnelig inntekt vil bygge på inntekter og kostander som inngår i særskattegrunnlaget, med noen justeringer. Ved underskudd kan det oppstå negativ selskapsskatt til fremføring mot senere positiv beregnet skatt på alminnelig inntekt. Dersom selskapet har underskudd i alminnelig inntekt fra sokkel som brukes mot andre inntekter på land, foreslås det at den negative selskapsskatten skal begrenses lik bruken av underskuddet slik at selskapet vil komme raskere i skatteposisjon i alminnelig inntekt på sokkel. Friinntekten på investeringer omfattet av de midlertidige reglene justeres fra 18,72 % i det første forslaget til 17,69 i det endelige forslaget.
  • Det endelige forslaget vil slå negativt ut for leteselskaper som ikke klarer å finne drivverdig funn, som følge av at underskudd i alminnelig inntekt ikke lengre vil bli utbetalt (staten vil kun dekke 71,8 % av selskapets kostnader mot 78 % under dagens regler). Det er en mager trøst at den nye reglene vil bli likviditetsmessig blir bedre for selskaper med drivverdige funn. De nye reglene vil også medføre en skatteskjerpelse for ordinære oljeselskaper siden nedstengingskostnadene til siste feltet kun vil bli refundert med 71,8 % dersom selskapet ikke har andre inntekter i nedstengingsåret og de to foregående årene. Reglene om skattefri overdragelse av lisenser og virksomhet (såkalt § 10-vedtak) vil bli videreført. Det varsles også at Oljeskattekontoret vil komme til å bruke skatteloven § 13-3 på generelle skatteposisjoner (f.eks. på underskudd i alminnelig inntekt). Det er trolig at det endelige forlaget vil bli vedtatt av Stortinget.

Kilde: regjeringen.no

Få siste nytt fra skattekilden i innboksen din

Vi hører gjerne fra deg

Daniel Herde

Daniel Herde

Partner | Advokat

Daniel Herde er partner og advokat i Deloitte og arbeider primært med selskapsbeskatning og rådgiving til tilknytting til oppkjøp og transaksjoner (bedriftsgjennomgang, strukturering mv.). Han bistår utenlandske selskaper med virksomhet i Norge og norske selskaper med virksomhet i utlandet. I tillegg bistår han med tvisteløsning i skattesaker (korrespondanse med skattemyndigheter, klage på skattevedtak og prosedering av skattesaker). Pressebilder Pressebilde 1 - stående Pressebilde 2 - kvadratisk