Artikkel

Oppdaterte pensjonsforutsetninger

Norsk RegnskapsStiftelse (NRS) har oppdaterer to ganger årlig veiledningen om pensjonsforutsetninger. Her kan du lese sammendrag av siste gjeldende veileder.

Oppdaterte pensjonsforutsetninger per 30. september 2023

Norsk RegnskapsStiftelse (NRS) har oppdatert veiledningen om pensjonsforutsetninger per 30.09.2022. De veiledende pensjons-forutsetningene tar utgangspunkt i et norsk foretak med åpen ytelsesbasert pensjonsordning.

Publisert 18. oktober 2023

Det er stor grad av usikkerhet og skjønn knyttet til fastsettelsen av beregningsforutsetningene i veiledningen per 30.09.2023. Usikkerheten gjelder særlig grunnlaget for anslagene på inflasjon, reallønnsutvikling og forventet avkastning, herunder den innvirkning disse parameterne har på øvrige beregningsforutsetninger, og de skjønnsmessige vurderinger som er gjort i denne sammenheng.Nærmere kommentarer til de finansielle parameterne

Nærmere kommentarer til de finansielle parameterne

Diskonteringsrenten OMF er økt til 3,7 prosent sammenlignet med 3,0 prosent per 31.12. Endringen reflekterer utviklingen i rentemarkedet. Statsobligasjonsrenten er også økt og ender på 3,0 prosent, opp fra 2,4 prosent.

Lønnsvekst økes med 0,25 prosentpoeng, opp til 3,75 prosent. Det legges til grunn at økningen i rentenivået hovedsakelig relateres til inflasjon. Forventet inflasjon økes med 0,25% og er ment å reflektere dagens inflasjonsnivå samt inflasjonsmålet for Norges Bank, som er å bringe inflasjonen mot 2,0 %.

Forventet avkastning på pensjonsmidler er økt fra 4,7 prosent til 5,4 prosent. Dette reflekterer utviklingen i renten og avkastningsforventninger på de øvrige aktivaklassene. Det er ikke foretatt endringer i sammensetningen av aktivaklasser, men risikopremie er justert.

Mht. minimum pensjonsregulering, økes denne fra 1,5 prosent til 2,4 prosent. Dette reflekterer en kombinasjon av økning i forventet avkastning og reduksjon av gjennomsnittlig beregningsrente. Øvrige pensjonsreguleringer nedjusteres i takt med endring i lønnsveksten, med unntak for pensjonsregulering i offentlige ordninger, hvor denne nå reflekterer snitt av lønns- og inflasjonsvekst.

Foretakene må gjøre selvstendige vurderinger

Beregningsforutsetningene i veiledningen utgjør kun et utgangspunkt for foretakets vurderinger i forbindelse med foretakets fastsettelse av forutsetningene. Det enkelte foretak må selv fastsette forutsetningene basert forventet økonomisk utvikling, samt forhold i den enkelte pensjonsordning. Forhold hos det enkelte foretak og i den enkelte pensjonsordning kan medføre behov for å avvike fra enkelte av anbefalingene.

Les den oppdaterte pensjonsveiledningen her.

Veiledende pensjonsforutsetninger per 30. september 2023:

Tidligere veiledere om pensjonsforutsetninger

Oppdaterte pensjonsforutsetninger per 31.12.2022

Norsk RegnskapsStiftelse (NRS) gir veiledning knyttet til pensjonsforutsetninger. NRS har oppdatert veiledningen med tall per 31. desember 2022.

Les mer her

Var denne siden nyttig?