Deloittes Åpenhetsrapport

Om oss

Deloittes Åpenhetsrapport 2023

Et innblikk i revisjonsvirksomheten

Åpenhetsrapporten skal sikre åpenhet og innsyn i revisjonsvirksomheten, og opplysningsplikten gjelder forhold av betydning for sikring av revisors uavhengighet og kvaliteten på revisjonen av foretak av allmenn interesse.

Om Deloittes Åpenhetsrapport

Revisjonsselskap som foretar lovfestet revisjon av foretak av allmenn interesse skal årlig avgi en åpenhetsrapport. Rapporten skal sikre åpenhet og innsyn i revisjonsvirksomheten, og opplysningsplikten gjelder forhold av betydning for sikring av revisors uavhengighet og revisjonskvalitet for foretak av allmenn interesse. Konkrete krav til innhold i rapporten følger av Revisjonsforordningen i EU.

Revisjonsselskapets særlige plikter ved revisjon av foretak av allmenn interesse følger av Revisorloven. I tilhørende forskrift angis krav om avgivelse av en åpenhetsrapport, i henhold til spesifikke krav angitt i EU’s revisjonsforordning. Foretak av allmenn interesse er i revisorloven definert som foretak med noterte verdipapirer opptatt til handel på et regulert marked i et EØS-land, banker og kredittinstitusjoner og forsikringsselskaper.

Åpenhetsrapporten dekker primært revisjonsvirksomheten i selskapet. Som følge av enhetlig eierstyring og selskapsledelse av forretningsområdene og foretakene i Deloitte-nettverket, benyttes Deloitte som fellesnavn når det ikke gis forretningsområde- eller selskapsspesifikke opplysninger.

Åpenhetsrapporten for Deloitte AS dekker regnskapsåret 1. juni 2022 – 31. mai 2023.
 

Åpenhetsrapporten 2023 (Digital versjon)

Last ned her
Var denne siden nyttig?