Om oss

Ekstern varslerkanal

Deloittes varslingskanal

Deloittes varslingskanal er en metode for rapportering av atferd og hendelser som kan være uetiske, ulovlige, være i strid med god forretningsskikk eller på annen måte bryte med Deloittes Code of Conduct, DTTL Policies Manual eller lover og regler vi er forpliktet til å etterleve.

Før du benytter deg av vår varslingskanal oppfordrer vi deg til å vurdere om du kan kontakte noen direkte i Deloitte. Åpenhet vil normalt sikre bedre saksgang og resultat for alle involverte parter. Hvem varsleren er, er i alle tilfeller fortrolig informasjon. Dersom forholdet ikke lar seg avklare på denne måten eller du føler deg ukomfortabel med å diskutere forholdet med de aktuelle personene, kan du varsle gjennom vår varslingskanal Speak Up. Dette vil sikre nøytral og konfidensiell tilbakemelding til Deloitte.

Deloitte Speak Up administreres av NAVEX Global, en uavhengig tredjepart. Når du trykker "Send" på rapporteringen din, blir den registrert og videresendt til Deloittes Etikk team, som vurderer hvem som skal være involvert i undersøkelsen. Du har muligheten til å rapportere observasjonen din anonymt - men dette kan begrense undersøkelsen av saken.

Rapporteringen din om et spesifikt forhold kan være av stor betydning for vår virksomhet, og vi vil gjerne kunne ha en dialog med deg. Varslerordningen lar deg korrespondere med oss ​​gjennom systemet. På denne måten har vi sammen med deg muligheten til å gjøre en omfattende vurdering av forholdet. Dette er med på å sikre at den videre undersøkelsen kan gjøres på et informert grunnlag.

Hvem kan varsle?

  • Ansatte i Deloitte
  • Partnere i Deloitte
  • Andre personer tilknyttet Deloitte som kunder, leverandører, konsulenter og andre parter

 

Hva kan det varsles om?

Varsling er å ta opp kritikkverdige eller mulige kritikkverdige forhold som for eksempel:

  • Informasjon om økonomisk kriminalitet som underslag, bestikkelser, svindel og forfalskning av dokumenter
  • Mistenkt korrupsjon
  • Manglende overholdelse av lover, forskrifter eller profesjonelle standarder
  • Urettferdig og uetisk behandling
  • Diskriminering, trakassering eller vold på arbeidsplassen
  • Andre brudd på lover, interne regler og retningslinjer, eller etiske normer.

Varsling er bra for den enkelte ansatte, Deloitte og samfunnet, fordi kritikkverdige forhold kan rettes opp. Det er mange grunner til at det er bra å melde fra; det kan være etisk riktig, det kan være nødvendig ut fra gjeldende lover, og det kan svekke Deloittes omdømme dersom man ikke sier ifra.

I tillegg til interne retningslinjer i vår Code of Conduct, setter arbeidsmiljøloven (§§ 2-4, 2-5 og 3-6) de ytre rammene for varsling.

I henhold til personopplysningsloven ber vi deg så langt det er mulig unngå å avsløre særlig sensitiv personlig informasjon, for eksempel etnisk opprinnelse, religiøs eller filosofisk tro, seksuell legning, fagforeningsmedlemskap eller helserelatert personlig informasjon.

Klager på Deloittes leveranser, honoratstørrelser eller lignende forhold skal ikke rapporteres via varslerordningen. Disse typer klager bør rapporteres til din vanlige Deloitte-kontakt.

Hvis du er i tvil om observasjonen din skal rapporteres eller ikke, oppfordrer vi deg til å gjøre det. Vi svarer og behandler alle henvendelser. Hvis rapporteringen din er av en slik karakter at den ikke hører hjemme i varslerordningen, vil vi informere om hvor du kan henvende deg i stedet.

Var denne siden nyttig?